NASK realizuje projekty NPC i NPCnet

Od 2017 roku NASK PIB realizuje zadanie związane z opracowaniem kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach identyfikowanych w czasie zbliżonym do rzeczywistego w cyberprzestrzeni państwa.

Część informatyczna systemu jest tworzona w ramach projektu pt. Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa (NPC) współfinansowanego przez NCBR w ramach programu CyberSecIdent, a część sieciowa, w ramach projektu NPCnet realizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji.

W dniu 28 maja 2020 r. miało miejsce ważne wydarzenie, wyznaczające rozpoczęcie końcowego etapu realizacji systemu. Został zainstalowany i podłączony pierwszy, zewnętrzny w stosunku do Grupy NASK, system brzegowy partnera - klienta Platformy. Instalacja i podłączenie systemu nastąpiło w serwerowni klienta, który po zalogowaniu się uzyskał dostęp do systemów aplikacyjnych Platformy.

- Wydarzenie jest dużym sukcesem zespołów NPC i NPCnet realizujących obecną fazę budowy Platformy, w szczególności pracowników NASK PIB Andrzeja Skrzeczkowskiego (Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury) i Michała Marksa (Centrum Badań i Transferu Technologii) oraz Tomasza Misiaka z NASK SA – mówi zastępca dyrektora NASK ds. naukowych  prof. Ewa Niewiadomska- Szynkiewicz.

- Należy podkreślić, że wcześniej został już zainstalowany i podłączony system brzegowy obsługujący NASK SA, a podłączanie kolejnych partnerów będzie miało miejsce w najbliższym czasie (z zachowaniem rygorów wynikających ze stanu epidemii) – mówi kierownik projektu NPC prof. Marek Amanowicz.

Rozwinięcie i pełne wdrożenie rozwiązań opracowanych w projektach NPC i NPCnet, zgodnie z wymogami ujętymi w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, jest zadaniem realizowanym w ramach aktualnie trwającego projektu S46 wykonywanego przez NASK-PIB na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji.