Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI W FORMIE ZAPYTANIA na System klasy SWG (Secure Web Gateway)

Ogłoszenie publikowane w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI TECHNICZNYCH W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO (RFQ w przedmiocie dostawy urządzeń wraz z oprogramowaniem, 

niezbędnym do świadczenia usług bezpieczeństwa OSE)

prowadzonego w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 

I. OGŁASZAJĄCY

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (zwana dalej „NASK”),

Adres siedziby: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12

Adres biura: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Strona www.nask.pl, e-mail nask@nask.pl

Godziny pracy: 8:00-17:00

 

I. PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI TECHNICZNYCH W FORMIE RFQ

Przedmiotowe konsultacje techniczne w formie zapytania ofertowego (Request for Quotation, zwane dalej „RFQ”) są prowadzone w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”). OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma na celu zapewnienie powszechnego i równego dostępu do bezpiecznego i bezpłatnego Internetu dla szkół. OSE będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej wybudowanej w ramach inwestycji komercyjnych oraz dofinansowanych ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  Za uruchomienie i utrzymanie Sieci, oraz w szczególności za dostarczenie szkołom usługi dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz
z kompleksowymi usługami bezpieczeństwa sieciowego, w tym ochrony przed zagrożeniami dla prawidłowego rozwoju uczniów, odpowiedzialny jest Operator OSE. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie zbudowana do 2020 roku i będzie się docelowo składała z  kilkunastu węzłów szkieletowych  i agregacyjnych, zapewniających dostęp do Internetu dedykowany dla szkół.

Celem RFQ jest zebranie przez NASK informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowego lub określenia istotnych postanowień umowy dotyczących dostępnych na rynku rozwiązań, mających zastosowanie przy budowie i eksploatacji sieci.

Celem RFQ nie jest przeprowadzenie procesu zakupowego. Prowadzone postępowanie nie ma na celu wyłonienia dostawców rozwiązań, w efekcie postępowania RFQ nie zostanie podpisana umowa na dostawę przedmiotowego rozwiązania. Bez względu na zawartość, niniejsze zapytanie nie stanowi oświadczenia woli NASK, w szczególności dotyczącego jakiegokolwiek zamówienia lub umowy. Nie stanowi również oferty kupna, w szczególności oferty skierowanej do nieoznaczonej grupy adresatów.

Przedmiotem niniejszego zapytania RFQ jest przedstawienie rozwiązania i wycena urządzeń wraz  z oprogramowaniem, niezbędnym do świadczenia usług bezpieczeństwa OSE. Dostarczony system musi być zaprojektowany w taki sposób aby zapewniał pełną integrację użytych elementów oraz modułów i spełniał funkcje opisane dalej w niniejszym RFQ.

Szczegółowy opis przedmiotu RFQ wraz z arkuszem ofertowym został określony w załącznikach
 do RFQ.

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W RFQ

RFQ jest procesem otwartym i może w nich uczestniczyć każdy Wykonawca. Wykonawcy zainteresowani udziałem w RFQ mogą nadsyłać swoje zgłoszenie, zawierające informacje o oferowanym rozwiązaniu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załącznikach do RFQ, elektronicznie, w formacie .pdf na adres e-mail: konsultacje_ose@nask.pl z opisem w tytule RFQ 
w przedmiocie dostawy urządzeń wraz z oprogramowaniem, niezbędnym do świadczenia usług bezpieczeństwa OSE
w terminie do dnia 28.09.2018 r. do godziny 12.00.

NASK zastrzega możliwość przedłużenia terminu przesyłania zgłoszeń.

IV. Kontakty

Osoba do kontaktów ze strony NASK w sprawach formalnych:

Pan Marcin Kraska

e-mail: konsultacje_ose@nask.pl

Osoba do kontaktów ze strony NASK w sprawach merytorycznych:

 

Pan Krzysztof Chwedorczuk

e-mail: konsultacje_ose@nask.pl

Pan Michał Iwańczuk

e-mail: konsultacje_ose@nask.pl

 

V. WARUNKI I ZASADY RFQ

 1. RFQ jest prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
 2. RFQ prowadzone będzie w formie wymiany korespondencji.
 3. RFQ prowadzone będzie w języku polskim.
 4. W trakcie RFQ NASK może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia RFQ.
 5. Ogłoszenie dot. RFQ nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest dialogiem technicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Za udział w RFQ Wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
 7. W przypadku gdy informacje przekazywane NASK przez Wykonawców stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018 poz. 419), powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający, nie później niż wraz z przekazaniem informacji NASK. Podmiot udostępniający musi zastrzec na piśmie, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 8. Przystąpienie Wykonawcy do RFQ jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez NASK wszystkich lub części przekazywanych informacji, do zastosowania w szczególności przy budowie i eksploatacji sieci, w tym do ewentualnego przygotowania dokumentacji zakupowej i ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia.
 9. NASK może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia RFQ z wybranym Wykonawcą, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Postępowania.
 10. NASK zastrzega sobie prawo do zakończenia RFQ na każdym etapie bez podania przyczyn.
 11. Przystąpienie do RFQ nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w przyszłych postępowaniach zakupowych organizowanych przez NASK.
 12. Ogłoszenie i prowadzenie RFQ nie zobowiązuje NASK do przeprowadzenia jakichkolwiek postępowań zakupowych ani do zawarcia jakichkolwiek umów dot. przedmiotu Postępowania.
 13. NASK zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące RFQ, zadawane przez wykonawców.
 14. Przedmiot niniejszych konsultacji RFQ może być przewidziany do współfinansowania
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie nr 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
  do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".
 15. NASK informuje, iż dopuszcza możliwość zgłaszania propozycji zmian w opisie przedmiotu RFQ, w zakresie wymagań zarówno technicznych, funkcjonalnych jak i serwisowych.

VI.   W związku z powyższym, w odpowiedzi na niniejsze zapytanie RFQ NASK oczekuje następujących informacji:

 1. Potwierdzenia wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 2 -Deklaracja zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
 2. Podania uwag do wymaganych parametrów technicznych i wszystkich wymagań podanych w dokumentacji zapytania. Dostawca jest proszony o podanie propozycji zmian do proponowanych wymagań które jego zdaniem spowodują, że docelowe rozwiązanie będzie bardziej optymalne dla sieci OSE, a zarazem wystarczające dla zapewnienia wymaganych usług OSE, w szczególności dla zapewnienia odpowiednio wydajnej sieci szkieletowej dla założonego ruchu ze szkół. Wszystkie proponowane zmiany i uwagi prosimy wpisywać zgodnie z formularzem w załączniku 5.
 3. Udzielenia informacji o proponowanym rozwiązaniu (krótki opis).
 4. Udzielenia informacji o profilu Wykonawcy i doświadczeniu w realizacji zamówień
  o przedmiocie analogicznym lub zbliżonym do przedmiotu niniejszego RFQ.

 

VII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu RFQ

Załącznik nr 2 – Deklaracja zgodności z wymaganiami Zamawiającego

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Struktura odpowiedzi na zapytanie RFQ

Załącznik nr 5 – Zmiany proponowane przez Wykonawcę

 

do góry