Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH TECHNICZNYCH prowadzonych w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 

I. OGŁASZAJĄCY

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (zwana dalej „NASK”),

Adres siedziby: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12

strona www.nask.pl, e-mail nask@nask.pl

godziny pracy: 8:00-17:00

 

II. PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI TECHNICZNYCH

W związku z przygotowaniem postępowania na Utrzymanie Sieci i Usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, którego celem jest pozyskanie partnera serwisowego, który będzie odpowiedzialny za utrzymanie sieci, systemów oraz usług w zakresie całej sieci OSE,  NASK ogłasza rozpoczęcie Konsultacji technicznych (zwanych dalej „Konsultacjami”).

Przedmiotowe Konsultacje są prowadzone w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”). OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom edukacyjnym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Celem Konsultacji jest zebranie przez NASK informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania dokumentacji postępowania zakupowego tj. opisu przedmiotu zamówienia, modeli wyceny i rozliczania usług (KPI), istotnych postanowień umowy.

Powyższe informacje dotyczyć będą utrzymania infrastruktury, systemów i usług OSE tj.

 1. Sieci szkieletowej OSE opartej na technologii IP/MPLS
 2. Systemów bezpieczeństwa OSE
 3. Systemów OSS/BSS z chmurą obliczeniową

 

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

Konsultacje są procesem otwartym i może w nich uczestniczyć każdy podmiot (zwany dalej „Wykonawcą”). Wykonawcy zainteresowani udziałem w Konsultacjach powinni nadsyłać swoje zgłoszenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, elektronicznie w formacie .pdf na adres e-mail: utrzymanie_ose@nask.pl z opisem w tytule „Konsultacje techniczne OSE – Utrzymanie Sieci i Usług”.

NASK prowadzi Konsultacje do dnia 31 stycznia 2019 r.

NASK zastrzega możliwość zmiany terminu prowadzenia Konsultacji.

 

Osoba do kontaktów ze strony NASK:

Pan Przemysław Furlaga

e-mail: utrzymanie_ose@nask.pl

 

IV. WARUNKI I ZASADY KONSULTACJI TECHNICZNYCH

 1. Konsultacje są prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
 2. Konsultacje prowadzone będą w formie wymiany korespondencji i indywidualnych spotkań w siedzibie lub biurze NASK. W uzasadnionych przypadkach NASK dopuszcza prezentacje rozwiązań oferowanych przez Wykonawców biorących udział w Konsultacjach.
 3. Pierwsze spotkanie z Wykonawcą będzie miał określony czas trwania, maksymalnie 2h. Decyzja o kontynuowaniu prac z Wykonawcą i jej formie będzie zależeć od oceny informacji przekazanych przez Wykonawcę w trakcie pierwszego spotkania.
 4. Konsultacje są prowadzone w języku polskim. W przypadku konieczności prowadzenia konsultacji w języku angielskim należy ten fakt zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.
 5. W trakcie Konsultacji NASK może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia Konsultacji.
 6. Ogłoszenie dot. niniejszych Konsultacji nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest dialogiem technicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 7. Za udział w Konsultacjach, Wykonawcy w nich uczestniczący nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
 8. W przypadku gdy informacje przekazywane NASK przez uczestników Konsultacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.), powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający tj. uczestnika Konsultacji, nie później niż wraz z przekazaniem informacji NASK. Uczestnik Konsultacji musi zastrzec na piśmie, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 9. Przystąpienie Wykonawcy do Konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez NASK przekazywanych informacji.
 10. NASK może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Konsultacji z wybranym uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Konsultacji.
 11. NASK zastrzega sobie prawo do zakończenia Konsultacji na każdym etapie bez podania przyczyn.
 12. Przystąpienie do Konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w przyszłych postępowaniach zakupowych organizowanych przez NASK.
 13. Ogłoszenie i prowadzenie Konsultacji nie zobowiązuje NASK do przeprowadzenia jakichkolwiek postępowań zakupowych ani do zawarcia jakichkolwiek umów dot. przedmiotu Konsultacji.
do góry