Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konsultacjach technicznych prowadzonych w zakresie Usług kolokacji

Na potrzeby projektu "Ogólnopolska Sieć Edukacyjna"

 
I. OGŁASZAJĄCY 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (zwana dalej „NASK”),

Adres siedziby: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12

strona www.nask.pl,

e-mail nask@nask.pl 

godziny pracy: 8:00-17:00 
 
II. PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI TECHNICZNYCH 
W związku z przygotowaniem postępowania na Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,  NASK ogłasza rozpoczęcie Konsultacji technicznych (zwanych dalej „Konsultacjami”).  
Przedmiotowe Konsultacje są prowadzone w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”). OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom edukacyjnym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184). 
Celem Konsultacji jest zebranie przez NASK informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania dokumentacji postępowania zakupowego tj. opisu przedmiotu zamówienia, modeli wyceny i rozliczania usług (KPI), istotnych postanowień umowy.  
Powyższe informacje dotyczyć będą Usługi kolokacji, zgodnie z zakresem przedstawionym w Załączniku numer 2 do Ogłoszenia, świadczone w następujących miastach wojewódzkich: Kielce, Łódź, Olsztyn, Zielona Góra, Lublin, Opole, Szczecin. 
 
III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH 
Konsultacje są procesem otwartym i może w nich uczestniczyć każdy podmiot (zwany dalej „Wykonawcą”). Wykonawcy zainteresowani udziałem w Konsultacjach powinni nadsyłać swoje zgłoszenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, elektronicznie w formacie .pdf na adres e-mail: konsultacje_ose@nask.pl z opisem w tytule „Konsultacje techniczne OSE – kolokacje OSE 2019”. 
NASK prowadzi Konsultacje do dnia 15 stycznia 2019 r. do godz. 10:00 
NASK zastrzega możliwość zmiany terminu prowadzenia Konsultacji. 
 
Osoba do kontaktów ze strony NASK:

Krzysztof Suliński i Dariusz Firchał

e-mail: konsultacje_ose@nask.pl   

IV. WARUNKI I ZASADY KONSULTACJI TECHNICZNYCH

1. Konsultacje są prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

2. Konsultacje prowadzone będą w formie wymiany korespondencji.

3. Konsultacje są prowadzone w języku polskim. W przypadku konieczności prowadzenia konsultacji w języku angielskim należy ten fakt zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.

4. W trakcie Konsultacji NASK może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia Konsultacji.

5. Ogłoszenie dot. niniejszych Konsultacji nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest dialogiem technicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Za udział w Konsultacjach, Wykonawcy w nich uczestniczący nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.

7. W przypadku gdy informacje przekazywane NASK przez uczestników Konsultacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.), powinny  one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający tj. uczestnika Konsultacji, nie później niż wraz z przekazaniem informacji NASK. Uczestnik Konsultacji musi zastrzec na piśmie, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

8. Przystąpienie Wykonawcy do Konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez NASK przekazywanych informacji.

9. NASK może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Konsultacji z wybranym uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Konsultacji.

10. NASK zastrzega sobie prawo do zakończenia Konsultacji na każdym etapie bez podania przyczyn. 

11. Przystąpienie do Konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w przyszłych postępowaniach zakupowych organizowanych przez NASK.

12. Ogłoszenie i prowadzenie Konsultacji nie zobowiązuje NASK do przeprowadzenia jakichkolwiek postępowań zakupowych ani do zawarcia jakichkolwiek umów dot. przedmiotu Konsultacji. 
 

do góry