Nawigacja

Topnews

ESA – technologia i edukacja razem w walce ze smogiem

Ponad 300 szkół ze stacjami pomiarowymi, przeszło trzy tysiące przeszkolonych nauczycieli i niemal 51 tysięcy uczniów objętych edukacją – to najkrótsze podsumowanie dotychczasowych efektów projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA).

dowiedz się więcej

e-Polak potrafi! – rusza kampania Ministerstwa Cyfryzacji i NASK

Spoty telewizyjne, działania w prasie i internecie – to tylko niektóre działania, jakie zaplanowaliśmy w ramach naszej kampanii „e-Polak potrafi!”. Startujemy!

dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo użytkowników OSE jako wyzwanie dla uczestników Hackathonu 590

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), której operatorem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK, już niedługo zapewni dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu każdej polskiej szkole. Młodzi programiści, uczestnicy Hackathonu na Kongresie 590 mają szansę w ramach wyzwania NASK zaproponować rozwiązania, które pozwolą wykorzystać usługi bezpieczeństwa także na smartfonach uczniów szkół podłączonych do OSE.

dowiedz się więcej

NASK uruchamia postępowanie na mobilne pracownie dla szkół

NASK rozpoczyna postępowanie na dostawę wyposażenia mobilnych pracowni komputerowych, które szkoły wygrały w konkursie #OSEWyzwanie. Każdy zestaw składa się z 16 laptopów. Nagrody będą przekazywane do szkół w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

dowiedz się więcej

Instytut NASK wśród sygnatariuszy deklaracji na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie

„Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie” z inicjatywy ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego podpisali we wtorek w Warszawie przedstawiciele instytucji państwowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców treści, portali internetowych i mediów. Państwowy Instytut Badawczy NASK jest jednym z jej sygnatariuszy.

dowiedz się więcej

Menu kategorii

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI NASK 4INNOVATION SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI NASK 4Innovation Sp. z o.o. (dalej także: „Spółka”)

RADA NADZORCZA Spółki NASK 4Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisów art. 18 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016, poz. 2259 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na trzech Członków Zarządu.

1.       Pisemne zgłoszenia kandydatów na Członków Zarządu Spółki należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki (w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00), pod adresem: ul. Piękna 15 lok 19, 00-549 Warszawa, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Postępo­wanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki NASK 4Innovation Sp. z o.o.", w terminie do dnia 10 września 2019 r. do godziny 16.00. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło przed jego upływem.

2.       Kandydaci powinni posiadać:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego.

3.        Kandydaci powinni także:

 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie podlegać określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych oraz spełniać inne niż wymienione w pkt. 2 powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych.

4.       Kandydat nie może spełniać żadnego z poniższych warunków:

 • pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • pełnić funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • jego aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

5.         Do zgłoszenia należy dołączyć:

a)    życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • co najmniej 5-letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3 - letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • nie podleganiu określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych oraz spełnieniu innych niż wymienione w pkt. 2 powyżej wymogów określonych w przepisach odrębnych;
 • nie spełnianiu żadnego z warunków wymienionych w pkt. 4 powyżej;
 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka zarządu spółki NASK4Innovation Sp. z o.o., ogłoszonego 27 sierpnia 2019 r. i prowadzonego przez Radę Nadzorczą spółki NASK4Innovation Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”;

b)    oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:

 • ukończenie studiów wyższych;
 • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • doświadczenie zawodowe kandydata;
 • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

c)     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń);

d)    w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku – oświadczenie o złożeniu organowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) albo oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

6.       Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o po­stępo­waniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

7.       Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 11 września 2019 r. w siedzibie Spółki.

8.       Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania.

9.       Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, podczas których zostanie dokonana ocena kandydatów, będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w dniach 12-13 września 2019 r. od godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pięknej 15 lok 19, 00-549 Warszawa. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem (jeśli przekażą adresy e-mail).

10.     Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny będzie m.in.:

 • wiedza i doświadczenie w zakresie działalności Spółki NASK 4Innovation Sp. z o.o. oraz o sektorze, w którym działa Spółka NASK 4Innovation Sp. z o.o.;
 • znajomość zagadnień i osiągnięcia kandydatów związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania  w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mieli prawo do prezentacji swoich doświadczeń i kompetencji, a także koncepcji rozwoju Spółki.

11.       Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnej oceny i kwalifikacji zgłoszeń oraz swobodnego ograniczenia liczby kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu postępowania oraz zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

12.       Zgłoszenia kandydatów mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.

13.       O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, listem poleconym, niezwłocznie po jego zakończeniu.

14.       Rada Nadzorcza informuje, iż do osób wchodzących w skład Zarządu Spółki obecnej kadencji ma zastosowanie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2190 z późn. zm.).

15. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Rada Nadzorcza informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest spółka NASK 4Innovation Sp. z o.o., ul. Piękna 15 lok. 19, 00-549 Warszawa,
 2. kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować pisemnie na adres spółka NASK 4Innovation Sp. z o.o., ul. Piękna 15 lok. 19, 00-549 Warszawa,
 3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą na potrzeby postępowania  kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki - NASK 4Innovation Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
 4. odbiorcami danych osobowych kandydatów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. dane osobowe kandydatów, z zastrzeżeniem pkt. 12 ogłoszenia, będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa,
 6. kandydat posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich wskazania uniemożliwi dopuszczenie kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

do góry