Nawigacja

Pion Badań i Rozwoju

Pracownika naukowy-asystent

KONKURS

na stanowisko pracownika naukowego-asystenta w Pionie Badań i Rozwoju
Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego

(KRS 0000012938) z siedzibą w Warszawie,
działającego pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa

Nr ref. KPNA1217

 

Działając na podstawie art. 43 ust. 7 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1158) oraz § 10 ust. 9 Statutu NASK-PIB zatwierdzonego Decyzją nr 75 Ministra Cyfryzacji z dnia 9 września 2017 r. , Dyrektor NASK-PIB Ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – asystenta w Pionie Badań i Rozwoju NASK-PIB - w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. tytuł magistra w dziedzinie informatyki, automatyki i robotyki, telekomunikacji lub matematyki,
 2. dobra znajomość teorii sterowania i algebry liniowej,
 3. doświadczenie w pracy w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 4. znajomość zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa ICT,
 5. doświadczenie w pracy w obszarze projektowania i eksploatacji systemów automatyki przemysłowej,
 6. dobra znajomość języków programowania sterowników PLC oraz doświadczenie
 7. w tworzeniu aplikacji typu SCADA,
 8. doświadczenie w administrowaniu systemami Unix i Windows,
 9. znajomość języków programowania C/C++, Python, Java, Matlab, Bash,
 10. doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych,
 11. umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,
 12. umiejętność pracy w grupie,
 13. umiejętność planowania eksperymentów, dokumentowania oraz prezentowania wyników pracy,
 14. dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie:

 1. przedstawienie opisu dorobku naukowego kandydata zawierającego:
 • wykaz projektów badawczo-rozwojowych,
 • lista publikacji,
 • wykaz pełnionych funkcji i posiadanych certyfikatów,
 • członkostwo w towarzystwach, komitetach i organizacjach naukowych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do dyrektora NASK-PIB,
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. życiorys i list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. dodatkowym atutem będzie przedstawienie opisu dorobku naukowego kandydata zawierającego:
 • wykaz projektów badawczo-rozwojowych,
 • lista publikacji,
 • wykaz pełnionych funkcji i posiadanych certyfikatów,
 • członkostwo w towarzystwach, komitetach i organizacjach naukowych.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Zgłoszenia zawierające dokumenty konkursowe należy składać do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 16.00 w sekretariacie NASK-PIB, w Warszawie (01-045), przy ul. Kolskiej 12 lub doręczyć listownie z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na pracownika naukowego - asystenta, nr ref. KPNA1217” lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@nask.pl – w zgłoszeniach prosimy powoływać się na numer ref.: KPNA1217.
 2. Zgłoszenia doręczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Za datę doręczenia uznaje się dzień doręczenia Zgłoszenia do NASK-PIB lub złożenia go przed upływem terminu określonego w ust. 1. w placówce operatora pocztowego

 

 

do góry