Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2018

Prof. Maciej Tanaś z NASK w eksperckim komitecie Polskiej Akademii Nauk

Prof. Maciej Tanaś, kierownik Pracowni Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno–Komunikacyjnych w NASK, został członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Profesor będzie prowadził badania dot. pedagogiki medialnej w świetle istniejących cyberzagrożeń.

Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk to szczycące się długoletnią tradycją grona uczonych z różnych ośrodków naukowych i akademickich. Ich rolą jest integrowanie badaczy w danej dziedzinie w kraju oraz inicjowanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi. Komitety opiniują też zmian legislacyjne, projekty reform w danej dziedzinie, organizują też konferencje naukowe oraz publikują wyniki swoich analiz bieżących problemów. W strukturze Polskiej Akademii Nauk działa 78 komitetów naukowych, zajmujących się poszczególnymi dyscyplinami nauki.
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN został powołany w 1953 r. W skład KNP wchodzą profesorowie pedagogiki wybierani co cztery lata w tajnych wyborach przez samodzielnych pracowników naukowych oraz członkowie Akademii. Do zadań komitetu należy:

  • analizowanie i ocena rozwoju nauk pedagogicznych,
  • rozważanie istotnych problemów pedagogiki,
  • przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb nauk pedagogicznych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek nadzorujących te instytucje,
  • przygotowywanie ekspertyz naukowych,
  • diagnozowanie stanu oświaty,
  • kształcenie kadr akademickich i oświatowych w dziedzinie pedagogiki,
  • ocenianie poczynań reformatorskich w systemie edukacji narodowej,
  • opracowywanie nowych koncepcji i propozycji rozwiązań modelowych dotyczących oświaty, kształcenia i doskonalenia kadr naukowych w dziedzinie pedagogiki oraz kształcenia nauczycieli.

KNP od 20 lat organizuje Letnie Szkoły Młodych Pedagogów, zaś jego członkowie uczestniczą jako eksperci w zespołach doradczych MEN dla projektowania i wdrażania reform oświatowych. Komitet wydaje publikacje książkowe oraz własne czasopisma: ”Rocznik Pedagogiczny” i “Studia Pedagogiczne”.

do góry