Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2018

Dostosowanie Regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej obowiązującego od dnia 11 czerwca 2018 r. do nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne

W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1118), opublikowaną w dniu 11 czerwca 2018 r., w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych wprowadzone zostają zmiany do Regulaminu – dotyczące trybu informowania o zmianach w cenniku, wynikające z wprowadzenia formy dokumentowej oraz dodania informacji o możliwości wprowadzenia w przyszłości dodatkowych funkcjonalności Portalu OSE umożliwiających zawieranie, zmienianie lub rozwiązywanie Umowy przez Abonenta. Od dnia 12 grudnia 2018 roku obowiązywać będzie zaktualizowany Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wprowadzone zmiany wynikają bezpośrednio ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.


Zgodnie z art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) informujemy, iż do „Regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej obowiązującego od dnia 11 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany wynikające bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1118), opublikowanej w dniu 11 czerwca 2018 r.:


1) W zakresie definicji Portalu OSE (§ 2 lit. t Regulaminu w zmienionym brzmieniu):
„t. „Portal OSE” – system informatyczny Operatora OSE przeznaczony do komunikacji z Abonentami oraz udostępniania informacji o OSE i o Usługach OSE. Portal OSE może służyć dla zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy, o ile NASK umożliwia korzystanie z niego w tym zakresie”.


2) W zakresie trybu informowania o zmianach w cennika (§ 4 ust. 2-6 Regulaminu w zmienionym brzmieniu):

„2. Cennik jest podawany do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej NASK i dostarczany nieodpłatnie Abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej najpóźniej wraz z Umową, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa, a także na każde jego żądanie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.
3. NASK doręcza:
1) Abonentowi będącemu stroną Umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej treść każdej proponowanej zmiany w cenniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa, chyba że zaistnieją okoliczności opisane w ust. 5 i 6, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku;
2) podaje do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku;
z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w
Cenniku, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tej zmiany w życie.
4. W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług, dodanie nowej Usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, NASK podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie.
5. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile NASK umożliwia korzystanie z takiego środka, NASK dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres.
6. Na żądanie abonenta będącego stroną umowy zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w cenniku na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.”


3) Zmienia się oznaczenie dotychczasowego § 4 ust. 6-7 na § 4 ust. 7-8.


4) Zmienia postanowienie dotyczące zgody abonenta w związku z procedurą reklamacyjną (§ 7 ust. 14 Regulaminu w zmienionym brzmieniu):


„14. Za zgodą Abonenta, wyrażoną w reklamacji, w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w odrębnym oświadczeniu, NASK potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Abonenta środka komunikacji elektronicznej.”


Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2018 r. Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian w terminie do dnia wejścia tych zmian w życie. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, NASK w stosunku do Abonenta przysługiwać będzie roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy w wysokości wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

do góry