Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2018

Informacja w zakresie zmian wprowadzanych do Cenników Usług Telekomunikacyjnych

Zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1118), opublikowanej w dniu 11 czerwca 2018 r. informujemy, iż do:

1. CENNIKA USŁUGI TELEFONIA BIZNES TRUNK
2. CENNIKA USŁUGI TELEFONIA IP PLUS
3. CENNIKA USŁUG TELEFONIA ISDN
4. CENNIKA USŁUGI TELEFONIA IP STANDARD
wprowadza się następujące zmiany poprzez:

  1. dodanie nowych zakresów numeracyjnych dla usług o podwyższonej opłacie, poprzez dodanie tabeli 5.6 w brzmieniu:

„5.6 OPŁATY ZA POŁĄCZENIA DO NUMERÓW 070X

Lp.

Rodzaj połączenia

Oplata (zł netto)

1

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-1, 700-1, 701-1, 708-1 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia

0,29

2

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 701-2, 701-9 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia

0,58

3

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-2, 700-2, 708-2 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia

1,05

4

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-3, 700-3, 701-3, 708-3 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia

1,69

5

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-4, 700-4, 701-4, 708-4 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia

2,10

6

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-5, 700-5, 701-5, 708-5 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia

3,00

7

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-6, 700-6, 701-6, 708-6 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia

3,46

8

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-7, 700-7, 701-7, 708-7 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia

4,00

9

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-8, 700-8, 701-8, 708-8 – opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia

6,25

10

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-9, 700-9, 708-9 – opłata jednokrotna za połączenie

8,12

11

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-0 – opłata jednokrotna za połączenie

0,58

12

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-1 – opłata jednokrotna za połączenie

1,16

13

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-2 – opłata jednokrotna za połączenie

2,03

14

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-3 – opłata jednokrotna za połączenie

3,19

15

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-4 – opłata jednokrotna za połączenie

4,06

16

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-5 – opłata jednokrotna za połączenie

5,22

17

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-6 – opłata jednokrotna za połączenie

8,12

18

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-7 – opłata jednokrotna za połączenie

10,15

19

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-8 – opłata jednokrotna za połączenie

20,17

20

Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704-9 – opłata jednokrotna za połączenie

28,65

 

2) dodanie nowych, bezpłatnych usług/funkcjonalności polegających na możliwości blokowania połączeń na numerację usług o podwyższonej opłacie w ramach czterech progów kwotowych, poprzez dodanie pod tabelą zapisu w brzmieniu:

„Abonent ma możliwość kontrolowania wydatków na usługi o podwyższonej opłacie (Usługi Premium – usługa telekomunikacyjna z dodatkowym świadczeniem) poprzez skorzystanie z bezpłatnej funkcjonalności blokowania połączeń w ramach czterech progów kwotowych, które wynoszą 0, 35, 100 i 200 złotych. W przypadku gdy Abonent nie określił progu kwotowego, o którym mowa powyżej, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku - dla każdego miesiąca kalendarzowego.

Aby włączyć/wyłączyć blokady należy się z nami skontaktować pod nr 22 380 81 82”


Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2018 r. Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian w terminie do dnia wejścia tych zmian w życie. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, NASK w stosunku do Abonenta przysługiwać będzie roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy w wysokości wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

do góry