Nawigacja

Program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa

W działalności prowadzonej przez NASK szczególnie ważne jest budowanie, utrzymanie i rozwój Programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa. Do współpracy zapraszane są przede wszystkim podmioty, korzystające z systemów teleinformatycznych w świadczonych usługach, których zakłócenie może mieć istotne skutki społeczne lub gospodarcze. Mogą to być zarówno podmioty prywatne, jak i instytucje publiczne. Współpraca w ramach PPP (ang. Public-Private Partnership) jest mechanizmem, najczęściej wybieranym przez kraje europejskie, pozwalającym na realne i efektywne podnoszenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Bezpieczeństwo usług cyfrowych i bezpieczeństwo obywateli korzystających z Internetu powinno być zadaniem wielu podmiotów, ale tylko wspólnie poprzez współpracę i odpowiednią koordynację działań można uzyskać optymalne efekty.

Program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa to przede wszystkim bezpośrednia wymiana informacji pomiędzy Partnerami oraz Partnerami i NASK, a także w razie konieczności z przedstawicielami właściwej administracji publicznej i organów ścigania.

System partnerski to także spotkania, seminaria i wspólne ćwiczenia procedur reagowania. Doradzamy Partnerom, jak budować centra monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego czy zespoły reagowania na incydenty i w jaki sposób współpracować operacyjnie przy pojawiających się zagrożeniach. Eksperci NASK służą wiedzą i doradztwem w pozyskiwaniem środków z instytucji unijnych i krajowych, dotujących badania i rozwój oraz inwestycje w struktury i rozwiązania, podnoszące  bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Przedstawiciele NASK kierują pracami Grupy ds. rozwoju Programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa funkcjonującej w ramach powołanego przez Ministerstwo Cyfryzacji Forum Cyberbezpieczeństwa. W zakresie grupy powoływane są zespoły zadaniowe, w których wraz z Partnerami wypracowywane są rekomendacje, ułatwiające tworzenie legislacji i regulacji adekwatnych do realiów i specyfiki sektorów gospodarczych.

Formalną podstawą do współdziałania dla Partnerów są trójstronne porozumienia o współpracy na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP podpisywane z Ministerstwem Cyfryzacji i Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Z podmiotami, które wyraziły wolę współpracy podpisywane są następnie umowy bilateralne, wprowadzające szczegółowe zasady współpracy w ramach Programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa. Stając się Partnerem, podmioty uzyskują możliwość dostępu zdalnego do zasobów i usług dedykowanych Partnerom oraz wspólnych elektronicznych platform współpracy techniczno-operacyjnej.

do góry