Nawigacja

Topnews

ESA – technologia i edukacja razem w walce ze smogiem

Ponad 300 szkół ze stacjami pomiarowymi, przeszło trzy tysiące przeszkolonych nauczycieli i niemal 51 tysięcy uczniów objętych edukacją – to najkrótsze podsumowanie dotychczasowych efektów projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA).

dowiedz się więcej

e-Polak potrafi! – rusza kampania Ministerstwa Cyfryzacji i NASK

Spoty telewizyjne, działania w prasie i internecie – to tylko niektóre działania, jakie zaplanowaliśmy w ramach naszej kampanii „e-Polak potrafi!”. Startujemy!

dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo użytkowników OSE jako wyzwanie dla uczestników Hackathonu 590

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), której operatorem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK, już niedługo zapewni dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu każdej polskiej szkole. Młodzi programiści, uczestnicy Hackathonu na Kongresie 590 mają szansę w ramach wyzwania NASK zaproponować rozwiązania, które pozwolą wykorzystać usługi bezpieczeństwa także na smartfonach uczniów szkół podłączonych do OSE.

dowiedz się więcej

NASK uruchamia postępowanie na mobilne pracownie dla szkół

NASK rozpoczyna postępowanie na dostawę wyposażenia mobilnych pracowni komputerowych, które szkoły wygrały w konkursie #OSEWyzwanie. Każdy zestaw składa się z 16 laptopów. Nagrody będą przekazywane do szkół w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

dowiedz się więcej

Instytut NASK wśród sygnatariuszy deklaracji na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie

„Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie” z inicjatywy ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego podpisali we wtorek w Warszawie przedstawiciele instytucji państwowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców treści, portali internetowych i mediów. Państwowy Instytut Badawczy NASK jest jednym z jej sygnatariuszy.

dowiedz się więcej

Menu kategorii

EZD

 • EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej

EZD RP to projekt planowany do realizacji przez NASK we współpracy z Wojewodą Podlaskim, którego celem jest stworzenie nowoczesnego systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją na rzecz administracji rządowej.

Produktami projektu będzie system EZD RP oraz dedykowane mu rozwiązanie chmurowe, który ma być fundamentem usprawniającym administrację publiczną, przyczyniając się do zwiększenia transparentności polskich urzędów oraz ich otwartości na zaspokajanie potrzeb obywateli i przedsiębiorców – użytkowników usług administracyjnych. Budowa, rozwój i utrzymanie systemu EZD RP to jeden z filarów Planu Działań Ministra Cyfryzacji.

Projekt EZD RP będzie  finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach Działania 2.2. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  2014-2020. Projekt będzie realizowany, jako projekt pozakonkursowy, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wytworzony, w wyniku prac projektowych, system będzie stanowił własność Skarbu Państwa, a jego dysponentem będzie Minister Cyfryzacji. Oznacza to, że system EZD RP będzie nieodpłatnie udostępniany od stycznia 2022 r. jednostkom administracji publicznej zainteresowanym jego wdrożeniem.

W celu zapewnienia bezpośredniego wpływu przyszłych użytkowników systemu EZD RP na jego funkcjonalności oraz dostosowanie do potrzeb administracji, została powołana Rada Użytkowników EZD RP.

Do głównych zadań Rady Użytkowników należy:

 1. zgłaszanie i opiniowanie propozycji związanych z przygotowaniem modułów i funkcjonalności systemu EZD RP,
 2. analizowanie potrzeb przyszłych użytkowników systemu EZD RP,
 3. uczestnictwo w istotnych wydarzeniach związanych z realizacją projektu EZD RP.

Członkami Rady Użytkowników EZD RP są przedstawiciele:

 1. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 2. Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 3. Ministerstwa Finansów,
 4. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 5. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 6. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
 7. Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 8. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
 10. Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
 11. Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
 12. Urzędu Transportu Kolejowego,
 13. Narodowego Funduszu Zdrowia,
 14. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
 15. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
 • eRPL 2.0– elektroniczny rządowy proces legislacyjny

Projekt eRPL jest realizowany na zlecenie Ministra Cyfryzacji i polega na modyfikacji systemu eRPL oraz zintegrowaniu z systemami klasy EZD, w szczególności EZD PUW, eDok oraz w przyszłości z systemem EZD RP. W wyniku jego realizacji zostanie udostępniony spójny system służący do tworzenia i uzgadniania w postaci elektronicznej treści projektów dokumentów rządowych takich jak projekty założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz właściwych ministrów, zapewniając zarówno realizację standardów legislacyjnych tworzenia prawa, jak i technicznych standardów wymiany i przetwarzania dokumentów elektronicznych. 

Celem projektu eRPL jest usprawnienie i zapewnienie przejrzystości przebiegu procesu legislacyjnego w zakresie rządowych aktów prawnych. Dzięki prowadzeniu procesu w postaci elektronicznej, nastąpi ujednolicenie sposobu prowadzenia prac legislacyjnych we wszystkich ministerstwach. Wdrożenie jednego, dedykowanego elektronicznego narzędzia umożliwi stosowanie jednolitych standardów w zakresie komunikacji oraz struktury opracowywanych projektów przez podmioty uczestniczące w procesie legislacyjnym dokumentów rządowych. W ramach projektu przewidziana jest również integracja systemu ePRL z systemami klasy EZD.

Narzędzie zostanie udostępnione w III kwartale 2019 r. i będzie wdrażane w podmiotach uczestniczących w procesie legislacyjnym.

Na potrzeby realizacji projektu Ministerstwo Cyfryzacji powołało Radę Użytkowników, której głównym zadaniem jest określenie wymagań funkcjonalnych dla tworzonej aplikacji oraz testowanie przygotowywanych rozwiązań.

Do udziału w pracach Rady zostali zaproszeni przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wszystkich ministerstw, Rządowego Centrum Legislacji, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, komitetów, rady i komisji uczestniczący w procesie legislacyjnym dokumentów rządowych.

Projekt EZD RP oraz projekt eRPL są realizowane przez Oddział NASK w Białymstoku, który powstał w czerwcu 2018 r.

Głównym zadaniem nowopowstałego zespołu będzie kompleksowe przygotowanie i realizacja projektów IT dedykowanych podmiotom realizującym zadania publiczne, szczególnie w zakresie systemów teleinformatycznych do elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz procesu legislacyjnego.

Celem stawianym białostockiemu zespołowi jest usprawnienie działania administracji publicznej poprzez jej cyfryzację, optymalizację procedur i procesów oraz standaryzację i ponowne wykorzystanie tworzonych rozwiązań.

Jednym z istotnych zadań będzie także świadczenie usług wsparcia jednostkom administracji i podnoszenie kompetencji ich pracowników w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

Oddział NASK w Białymstoku ma swoją siedzibę przy ul. Łukowskiej 2.

do góry