Nawigacja

Dział Rozwoju Współpracy

Specjalista ds. ISO 27001 i BCM

miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: ISO 0818

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • możliwość udziału w konferencjach,
 • miłą atmosferę pracy,
 • kartę MultiSport,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne,
 • naukę języka angielskiego.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • koordynacja zadań w Pionie Centrum Cyberbezpieczeństwa  z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 i z zakresu systemowego zarządzania ciągłością działania (BCMS);
 • monitorowanie, analiza i raportowanie stanu zabezpieczeń systemowych (wg PN ISO/IEC 27001) zidentyfikowanych w ramach procesu zarządzania ryzykiem, zgodnych z polityką bezpieczeństwa informacji;
 • formułowanie i doskonalenie zapisów polityki bezpieczeństwa informacji, polityki ciągłości działania i opracowywanie procedur dotyczących procesu SZBI;
 • opracowywanie  planów, sprawozdań i raportów o stanie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania w Pionie Centrum Cyberbezpieczeństwa  oraz innych dokumentów wynikających z realizowanych zadań;
 • udział w audytach i kontrolach funkcjonalnych z zakresu bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania;
 • przygotowywanie prezentacji i materiałów szkoleniowych z zakresu SZBI.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • ukończonego kursu Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001;
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy zawiązanej z:
 • projektowaniem i wdrażaniem zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych na potrzeby Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001;
 • zarządzaniem zdarzeniami i incydentami bezpieczeństwa informacji oraz szacowaniem ryzyka;
 • systemowym zarządzaniem ciągłością działania (BCMS) zgodnie z normą ISO 22301;
 • przygotowywaniem dokumentacji bezpieczeństwa tj. tworzeniu wymagań, wytycznych, zasad i procedur Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz zaleceń i instrukcji bezpieczeństwa;
 • doświadczenia we wdrażaniu projektów informatycznych;
 • umiejętności planowania i organizowania pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania w szczególności PN-ISO/IEC 27001, ISO 22301;
 • znajomość ustaw: o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych;
 • wiedza  z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania i ochroną infrastruktury krytycznej;
 • wiedza z zakresu prowadzenia projektów informatycznych i zarządzania procesami;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • prawo jazdy kat. B.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: ISO 0818.

do góry