Koordynator finansowy projektów

Miejsce pracy: Warszawa; Nr ref.: ZRP 0319

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • uzgadnianie dokumentów formalnych związanych z realizacją projektów dofinansowanych (umowy, kosztorysy, harmonogramy itp.),
 • scalanie raportów i sprawozdań wynikających z umów na wykonanie projektów dofinansowanych w oparciu o materiały merytoryczne otrzymane od osób zarządzających danym projektem,
 • scalanie i przygotowanie do akceptacji raportów i innych dokumentów formalnych wynikających z umowy o finasowanie/współfinansowanie bądź konsorcjum,
 • ewidencjonowanie i dokumentowanie wszelkich kosztów ponoszonych w związku z realizacją projektów dofinansowanych,
 • analiza planowanych wydatków i ich zgodność z umową dofinansowania,
 • przygotowywanie cyklicznych raportów z wykorzystania środków finansowych,
 • opiniowanie w zakresie kwalifikowalności wydatków/kosztów/zakupów i przetargów podlegających rozliczaniu w ramach projektów dofinansowanych,
 • bieżąca współpraca z osobami rozliczającymi projekt w ramach zorganizowanych konsorcjów,
 • prowadzenie repozytorium faktur i innych dokumentów finansowych dotyczących projektów dofinansowanych,
 • świadczenie usług doradczych dla innych komórek organizacyjnych w NASK PIB z zakresu możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach dostępnych programów i/lub konkursów w tym współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie w zakresie zarządzania, w zakresie ekonomicznym, w zakresie technicznym, w zakresie informatycznym lub pokrewnym,
 • doświadczenie w rozliczeniach projektów dofinansowanych,
 • teoretyczna i/lub praktyczna znajomość metodyk prowadzenia projektów (np. PRINCE2, PMP, Agile),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wiedza dotycząca prowadzenia, raportowania i rozliczania projektów dofinansowanych,
 • podstawowa wiedza z zakresu księgowości,
 • umiejętność planowania i doskonała organizacja pracy,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy,
 • samodzielność i odpowiedzialność za prowadzone rozliczenia projektów dofinansowanych,
 • dobra znajomość MS Office (w szczególności programu Excel oraz Word),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji,
 • rzetelne podejście do wykonywanej pracy i wysoki poziom etyki zawodowej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • łatwość uczenia się i przyswajania wiedzy,
 • kreatywność,
 • zdolność działania pod presją czasu.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • certyfikaty dot. standardów i metodyk zarządzania projektami,
 • ukończone szkolenia dotyczące wytycznych dla projektów dofinansowanych,
 • znajomość narzędzi do zarządzania projektami.

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • możliwość udziału w międzynarodowych konferencjach i projektach,
 • szkolenia,
 • prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie,
 • kartę Multisport,
 • naukę języka angielskiego w godzinach pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: ZRP 0319