Nawigacja

Zespół Zakupów

Specjalista ds. zamówień

Nr ref.: SDZ 0919

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowej (w tym m.in. pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej, badanie i ocena ofert, sporządzanie protokołów, organizacja posiedzeń komisji),
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz wyboru prawidłowego trybu udzielenia zamówienia publicznego,
 • sprawozdawczość w zakresie udzielania zamówień i prowadzenie rejestrów,
 • prowadzenie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro zgodnie z wewnętrznym regulacjami.

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych,
 • znajomość „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w zakresie prowadzenia postępowań,
 • min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego uzyskane w ciągu ostatnich 4 lat,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego dot. sektora IT,
 • oświadczenie w prowadzeniu postępowań zakupowych i negocjacji z dostawcami,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • analityczne myślenie, wielozadaniowość i terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie „Wytycznych".

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie na życie,
 • możliwość nauki języka angielskiego w godzinach pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie, na adres rekrutacja@nask.pl , CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

do góry