Ogłoszenie o zapytaniu RFQ dotyczącym wdrożenia Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

09.03.2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że termin przesyłania wycen przedłużamy do 15.03.2021r., do godz. 12.00.

 

***

I. OGŁASZAJĄCY

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (zwana dalej „NASK"),

Adres siedziby: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12

Strona www.nask.pl, e-mail nask@nask.pl,

Godziny pracy: 8:00-17:00

II. PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI TECHNICZNYCH W FORMIE RFQ

Przedmiotowe konsultacje techniczne w formie zapytania ofertowego (Request for Quotation, zwane dalej „RFQ") są prowadzone w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE"). OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Celem RFQ jest zebranie przez NASK informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowego lub określenia istotnych postanowień umowy dotyczących dostępnych na rynku rozwiązań.

Celem RFQ nie jest przeprowadzenie procesu zakupowego. Prowadzone postępowanie nie ma na celu wyłonienie dostawców rozwiązań, w efekcie postępowania RFQ nie zostanie podpisana umowa na dostawę przedmiotowego rozwiązania. Bez względu na zawartość, niniejsze zapytanie nie stanowi oświadczenia woli NASK, w szczególności dotyczącego jakiegokolwiek zamówienia lub umowy. Nie stanowi również oferty kupna, w szczególności oferty skierowanej do nieoznaczonej grupy adresatów.

Przedmiotem niniejszego zapytania RFQ jest przedstawienie rozwiązania i wycena wdrożenia Systemu BSS. Dostarczone rozwiązanie musi być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniało pełną integrację użytych elementów oraz modułów i spełniało funkcje i wymagania opisane dalej w niniejszym RFQ.

Szczegółowy opis przedmiotu RFQ wraz z arkuszem ofertowym został określony w załącznikach do RFQ.

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W RFQ

RFQ jest procesem otwartym i może w nich uczestniczyć każdy Wykonawca. Wykonawcy zainteresowani udziałem w RFQ mogą nadsyłać swoje zgłoszenie, zawierające informacje o oferowanym rozwiązaniu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załącznikach do RFQ, elektronicznie, w formacie .pdf na adres e-mail: konsultacje_ose@nask.pl z opisem w tytule „RFQ dotyczące wdrożenia Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w terminie do dnia 10 marca 2021 r. do godziny 12:00.

NASK wyznacza termin do przesyłania pytań lub uwag do przedstawionych w RFQ wymagań do dnia 05 marca 2021 r. (po tym terminie NASK zastrzega możliwość nieudzielenia odpowiedzi).

NASK zastrzega możliwość przedłużenia terminu przesyłania odpowiedzi.

Osoba do kontaktów ze strony NASK w sprawach formalnych:

Pani Katarzyna Buczyńska

e-mail: katarzyna.buczynska@nask.pl

e-mail: konsultacje_ose@nask.pl

IV. WARUNKI I ZASADY RFQ

 1. 1. RFQ jest prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
 2. 2. RFQ prowadzone będzie w formie wymiany korespondencji.
 3. 3. RFQ prowadzone będzie w języku polskim.
 4. 4. W trakcie RFQ NASK może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia RFQ.
 5. 5. Ogłoszenie dot. RFQ nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest dialogiem technicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. 6. Za udział w RFQ Wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
 7. 7. W przypadku, gdy informacje przekazywane NASK przez Wykonawców stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018 poz. 419), powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający, nie później niż wraz z przekazaniem informacji NASK. Podmiot udostępniający musi zastrzec na piśmie, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 8. 8. Przystąpienie Wykonawcy do RFQ jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez NASK wszystkich lub części przekazywanych informacji, do zastosowania w szczególności przy budowie i eksploatacji sieci, w tym do ewentualnego przygotowania dokumentacji zakupowej i ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia.
 9. 9. NASK może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia RFQ z wybranym Wykonawcą, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Postępowania.
 10. 10. NASK zastrzega sobie prawo do zakończenia RFQ na każdym etapie bez podania przyczyn.
 11. 11. Przystąpienie do RFQ nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w przyszłych postępowaniach zakupowych organizowanych przez NASK.
 12. 12. Ogłoszenie i prowadzenie RFQ nie zobowiązuje NASK do przeprowadzenia jakichkolwiek postępowań zakupowych, ani do zawarcia jakichkolwiek umów dot. przedmiotu Postępowania.
 13. 13. NASK zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące RFQ, zadawane przez wykonawców.
 14. 14. Przedmiot niniejszych konsultacji RFQ może być przewidziany do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", Działanie nr 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".
 15. 15. NASK informuje, iż dopuszcza możliwość zgłaszania propozycji zmian w opisie przedmiotu RFQ, w zakresie wymagań zarówno technicznych, funkcjonalnych jak i serwisowych.
 16. 16. NASK informuje, że warunkiem ważności oferty może być zgłoszenie gotowości do odbycia testów weryfikacyjnych, a warunkiem podpisania umowy pozytywne ich zaliczenie.

V. ODPOWIEDZI

W związku z powyższym, w odpowiedzi na niniejsze zapytanie RFQ NASK oczekuje następujących informacji:

 1. 1. Wskazania szacowanego czasu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wstępnym harmonogramem realizacji.
 2. 2. Wskazania szacowanego kosztu realizacji przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne elementy składowe w zakresie uwzględniającym wszystkie wymagania Zamawiającego i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu RFQ i zgodnie z Załącznikiem nr 11 - Formularz cenowy. 
 3. 3. Warianty rozbudowy oferowanego rozwiązania w zakresie opisanym w SOPZ oraz Załączniku nr 10, wraz z ich wyceną.
 4. 4. Potwierdzenia wymagań technicznych w formie wypełnionego Załącznika nr 1.1 - Deklaracja zgodności z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku spełniania danego wymagania tylko częściowo należy opisać zakres odstępstwa w kolumnie „Uwagi”.
 5. 5. Podania uwag do wymaganych parametrów technicznych i wszystkich wymagań podanych w dokumentacji zapytania. Wykonawca jest proszony o podanie propozycji zmian do proponowanych wymagań, które jego zdaniem spowodują, że docelowe rozwiązanie będzie bardziej optymalne dla Zamawiającego, a zarazem wystarczające dla zapewnienia wymaganych usług OSE.
 6. 6. Ewentualne propozycje Wykonawcy, które mają wpływ na optymalizację cen i obniżenie kosztu proponowanego rozwiązania, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań wskazanych w SOPZ i Tabeli zgodności z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1.1 wraz z uzasadnieniem. Wykonawca jest proszony o podanie i uzasadnienie propozycji zmian do proponowanych wymagań, które jego zdaniem spowodują, że docelowe rozwiązanie będzie bardziej optymalne dla Zamawiającego, a zarazem wystarczające dla zapewnienia wymaganych usług OSE.
 7. 7. Potwierdzenie wymagań serwisowych i eksploatacyjnych.
 8. 8. Opis i zakres Instruktaży.
 9. 9. Deklarację preferencji (Załącznik nr 12) przeprowadzenia testów weryfikacyjnych przed podpisaniem umowy.
 10. 10. Udzielenia informacji o proponowanym rozwiązaniu (krótki opis).
 11. 11. Udzielenia informacji o profilu Wykonawcy i doświadczeniu w realizacji zamówień o przedmiocie analogicznym lub zbliżonym do przedmiotu niniejszego RFQ, w tym informacja o realizacji dla operatorów telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych projektów o przedmiocie analogicznym lub zbliżonym do przedmiotu niniejszego RFQ.
 12. 12. Opis proponowanego rozwiązania. Opis powinien zawierać między innymi:
  1. Listę silników baz danych planowanych do wykorzystania w Rozwiązaniu (grupowanie po nazwie producenta i wersji)
  2. Listę systemów planowanych do wykorzystania (grupowanie po nazwie producenta/dostawcy, modelu licencjonowania)
  3. Opis możliwych modeli licencjonowania wraz ze wskazaniem proponowanych Zamawiającemu modeli licencjonowania i uzasadnieniem
  4. Koncepcyjny opis architektury Systemu wraz z krótkim uzasadnieniem wybranych rozwiązań, zawierający schemat koncepcyjny architektury

VI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu RFQ

Załącznik nr 1.1 - Deklaracja zgodności z wymaganiami Zamawiającego

Załącznik nr 1.2 – Główne procesy biznesowe

Załącznik nr 1.3 – Dokumentacja interfejsów integracyjnych

Załącznik nr 1.4 – Przykładowe specyfikacje plików rozliczeniowych

Załącznik nr 2 – Zakres Instruktażu

Załącznik nr 3 - Zakres Gwarancji

Załącznik nr 4 – Usługi Zarządzane

Załącznik nr 5 - Procedury wdrożenia i odbioru

Załącznik nr 6 – Wytyczne dla Dokumentacji Technicznej

Załącznik nr 7 - Wytyczne do Zarządzania projektem

Załącznik nr 8 - Wytyczne do Harmonogramu postępowania

Załącznik nr 9 - Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 10 - Oferowane Rozwiązanie

Załącznik nr 11 - Formularz cenowy

Załącznik nr 12 - Testy weryfikacyjne

Załącznik nr 13 - Zmiany proponowane przez Wykonawcę

Załącznik nr 14 - Informacja o Wykonawcy i referencjach wdrożeń systemu BSS

Załącznik nr 15 – zmiany w ZO i projekcie umowy

Pliki do pobrania