Badania społeczne i edukacyjne

Badania społeczne i edukacyjne pomagają poznać potrzeby związane z efektywnym wykorzystaniem najnowszych technologii w edukacji oraz zdiagnozować ewentualne bariery w procesie dydaktycznym.

Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone są w zakresie upowszechnienia i podniesienia jakości edukacji wspomaganej technologiami informacyjno-komunikacyjnymi dla zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa informacyjnego. Prace w tym obszarze obejmują diagnozę osobowych, społecznych i kulturowych zagrożeń związanych z użytkowaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych. Mają też na celu inicjowanie działań związanych z bezpiecznym i twórczym wykorzystaniem najnowszych technologii w procesie wychowania dzieci i młodzieży, a także z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnościami oraz osób defaworyzowanych społecznie.