High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet)

  • Nazwa projektu: High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet)
  • Strona www: http://chipset-cost.eu/
  • Źródło finansowania: Komisja Europejska
  • Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań nad narzędziami przetwarzania typu Big Data w środowiskach chmur obliczeniowych (Cloud Computing). Pion Naukowy NASK koordynuje prace skupione wokół zagadnień optymalnego sterowania infrastrukturą obliczeniową i telekomunikacyjną, wykorzystywaną do masowego przetwarzania danych. Obejmują one swoim zakresem projektowanie mechanizmów alokacji zasobów obliczeniowych, szeregowanie zadań obliczeniowych, sterowanie aktywnością węzłów obliczeniowych i sieciowych, a także gromadzenie i przetwarzanie danych z sieci sensorów.

OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020 ma celu wsparcie współpracy międzynarodowej poprzez ułatwienie kontaktów i wymiany wiedzy. Organizowane spotkania naukowców oraz wspólne inicjatywy (publikacje, organizacja konferencji, staży dla młodych naukowców itd.) mają na celu wymianę doświadczeń oraz opracowanie nowych rozwiązań w zakresie metod modelowania i symulacji systemów, w których występuje konieczność przetwarzania masowej ilości danych (systemy techniczne, ekonomiczne, związane z medycyną, sieci społeczne itd.). Rozważane są również różne technologie realizacji obliczeń równoległych i rozproszonych.

REZULTATY PROJEKTU:

Produktami projektu są publikacje monograficzne, artykuły i materiały konferencyjne.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Konsorcjum składa się z przedstawicieli 32 krajów.

Polskę reprezentują następujące jednostki:

  • NASK PIB
  • Politechnika Krakowska
  • Politechnika Warszawska