Projekty badawcze

Nazwa zadania Zakres Podmiot zlecający
Euromath - zwiększenie wsparcia nauczycieli i uczniów z dysfunkcją wzroku innowacyjnymi TIK w matematycznej edukacji włączającej Projekt ma na celu opracowanie, udostępnienie na portalu i upowszechnienie zestawu innowacyjnych, wyspecjalizowanych narzędzi TIK dla wsparcia nauczycieli i uczniów z niepełnosprawnością wzroku na lekcjach i zajęciach dodatkowych z matematyki w Holandii, Irlandii i Polsce. Zostanie również opracowanych 300 materiałów edukacyjnych pomocnych dla nauczycieli w prowadzeniu zajęć z matematyki wspartych narzędziami EuroMath. Erasmus+
wsnloc.eu – repozytorium zadań lokalizacji w sieciach WSN Głównym celem projektu było stworzenie serwisu wsnloc.eu - WSN Localization Task Repository. Jest to miejsce, gdzie każdy może pobrać zadanie lokalizacji (w formacie XML), uruchomić własny algorytm lokalizacji i porównać wyniki z rezultatami innych autorów. Co więcej ideą serwisu jest stworzenie pewnej przestrzeni, gdzie każda z zainteresowanych osób może nie tylko pobrać zadanie lokalizacji, ale również zaproponować swoje własne zadanie. Przede wszystkim zachęcamy do dodawania zadań, pochodzących z testów eksperymentalnych ze sprzętem. NASK PIB
System zdalnego mobilnego uwierzytelniania biometrycznego wykorzystujący niespecjalizowane urządzenia mobilne (BioMobi) Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa wielomodalnego systemu uwierzytelniania biometrycznego realizowanego na powszechnie dostępnych niespecjalizowanych urządzeniach mobilnych, spełniającego wymogi bezpieczeństwa oraz zapewnienia ochrony danych biometrycznych. Pozwoli to na znaczne zwiększenie jakości i wygody rozpoznawania zdalnego i umożliwi upowszechnienie uwierzytelniania zdalnego, podnosząc poziom cyberbezpleczeństwa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (RegSOC) Celem projektu jest przygotowanie i prototypowe uruchomienie w oparciu o wyniki prowadzonych prac B+R modelowego rozwiązania RegSOC na użytek podmiotów publicznych (w tym jednostek administracji rządowej oraz samorządowej) z możliwością rozszerzenia na podmioty niepubliczne. NCBiR
Wykrywanie powolnych ataków warstwy aplikacji (GaNeF) Seria eksperymentów potwierdzających prawidłowe działanie metody z wykorzystaniem wirtualizacji w celu zwiększenia liczby atakujących oraz ograniczenia zakresu symulowanego ataku do środowiska wirtualnego. NASK PIB
Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria (KSO3C) Celem Projektu jest stworzenie metod oraz technik ewaluacji bezpieczeństwa oraz prywatności na wysokim poziomie uzasadnienia pewności, opartych na innowacyjnym podejściu do oceny podatności związanych z tworzeniem zaawansowanych technik ataków, zarówno nieinwazyjnych, takich jak ataki typu side-channel czy inżynieria wsteczna, jak i inwazyjnych, takich jak ataki perturbacyjne. NCBiR
Systemy ochrony dla sektora finansowego (BotSense) Celem systemu jest wykrywanie w czasie rzeczywistym próby przejęcia kont i nieautoryzowanych transakcji finansowych, spowodowanych działaniem złośliwego oprogramowania, ingerującego w przeglądarki internetowe klientów banku, korzystających z serwisu e-bankowości. Produkt NASK
Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa (NPC) Projekt zakłada budowę prototypu kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach cyberprzestrzeni państwa. Rozwiązanie będzie miało za zadanie m. in.: zapobieganie, wykrywanie oraz minimalizowanie skutków incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych istotnych dla funkcjonowania Państwa, stworzenie warunków do współdzielenia się wiedzą o zagrożeniach z państwami w UE. NCBiR
Mobilna aplikacja wspierająca akcje poszukiwania osób w terenie (SmartGroup@NET) Celem projektu było przygotowanie aplikacji, działającej na urządzeniach przenośnych (np. smartfonach, tabletach, itp.). Podstawowym zastosowaniem aplikacji jest wsparcie koordynacji i zarządzania akcjami poszukiwania osób zaginionych (np. na terenie lasów, terenów trudno dostępnych). NASK PIB
HandTherm Zbadanie zawartości informacji osobniczej zawartej w rozkładach ciepła, określenie stabilności modalności biometrycznej, jaką jest termika dłoni, a także implementacja metody rozpoznawania biometrycznego opartej na zdjęciach termicznych. NASK

Wybierz Strony