OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH TECHNICZNYCH prowadzonych w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w zakresie wdrożenia systemów klasy BSS (Business Support Systems)

NASK PIB informuje, że zakończył przyjmowanie zgłoszeń.

 

I. OGŁASZAJĄCY

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (zwana dalej „NASK”),

Adres siedziby: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12

strona www.nask.pl, e-mail nask@nask.pl

godziny pracy: 8:00-17:00

II. PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI  TECHNICZNYCH

Przedmiotowe Konsultacje techniczne (zwany dalej „Konsultacjami”) są prowadzone w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”). OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom edukacyjnym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184.

Celem Konsultacji jest zebranie przez NASK informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowego lub określenia istotnych postanowień umowy dotyczących dostępnych na rynku rozwiązań technicznych, mających zastosowanie przy budowie i eksploatacji sieci.

Konsultacje będą dotyczyły następujących obszarów:

Systemy klasy BSS (Business Support Systems) a w szczególności:

  • BPM (Business Process Management)
  • System rozliczeń międzyoperatorskich (Interpartner billing)
  • System rozliczeń (Telecommunication billing)
  • CRM (Customer Relationship Management)
  • Szyna danych ESB

oraz ich

  • integracji z istniejącym środowiskiem OSE, a w tym systemami klasy Contact Center i OSS (Operations Support System) ze szczególnym naciskiem na system aktywacji (Provisioning), systemem księgowym, obiegu dokumentów i innymi systemami stanowiącymi ekosystem IT Ogłaszającego
  • migracji procesów biznesowych z istniejącego stosu systemów BSS.

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

Konsultacje są procesem otwartym i może w nich uczestniczyć każdy podmiot lub konsorcjum (zwany dalej Wykonawcą) legitymujący się niezbędnym, udokumentowanym doświadczeniem we wdrożeniach wymienionych systemów klasy BSS.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w Konsultacjach mogą nadsyłać swoje zgłoszenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, elektronicznie w formacie .pdf na adres e-mail: konsultacje_ose@nask.pl z opisem w tytule „Konsultacje techniczne OSE - BSS” w terminie do dnia 22 lipca 2020 r oraz Załącznik nr 2 do Ogłoszenia na ten sam adres w formacie .docx do dnia 31 lipca 2020 r.

NASK zastrzega możliwość zmiany terminu do przesyłania zgłoszeń.

Osoba do kontaktów ze strony NASK:

Pan Krzysztof Kapel

e-mail: konsultacje_ose@nask.pl