OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI TECHNICZNYCH W FORMIE ZAPYTANIA RFQ w przedmiocie wdrożenia Systemu BSS prowadzonego w związku z implementacją OSE

09.09.20

Szanowni Państwo,

informujemy o publikacji ostatnich odpowiedzi NASK na pytania Wykonawców do RFQ.

Dziękujemy za wszystkie Państwa pytania.

Nowe odpowiedzi zawarte są w załączonym dokumencie - Odpowiedzi na pytania do RFQ-v5.0

Kilka odpowiedzi (na pytanie nr 43, 65, 71, 73) skutkowało zmianami w Załączniku nr 2  – publikujemy również zaktualizowany dokument:

Załącznik nr 2 – Deklaracja zgodności z wymaganiami Zamawiającego-v1.3

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami oraz przesyłanie odpowiedzi na RFQ bazującej na ostatnich wersjach dokumentów.

08.09.20

Szanowni Państwo,

informujemy o aktualizacji treści Ogłoszenia o RFQ (v1.3).

Zmiana polega na:

- przesunięciu terminu nadsyłania zgłoszeń (zawierających informacje o oferowanym rozwiązaniu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załącznikach do RFQ) z dnia 11 września 2020 r. do godz. 10:00. na dzień 17 września 2020 r. do godz. 10:00.

07.09.20

Szanowni Państwo,

informujemy o publikacji odpowiedzi NASK na kolejne pytania Wykonawców do RFQ.

Nowe odpowiedzi zawarte są w załączonym dokumencie - Odpowiedzi na pytania do RFQ-v4.0

Dwie odpowiedzi skutkowały niewielką zmianą w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2  – publikujemy również zaktualizowane dokumenty:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu RFQ-v1.2

Załącznik nr 2 – Deklaracja zgodności z wymaganiami Zamawiającego-v1.2

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

03.09.2020

Szanowni Państwo,

informujemy o publikacji odpowiedzi NASK na kolejne pytania Wykonawców do RFQ.

Nowe odpowiedzi zawarte są w załączonym dokumencie - Odpowiedzi na pytania do RFQ-v3.0

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentem.

03.09.2020

Szanowni Państwo,

informujemy o publikacji odpowiedzi NASK na kolejne pytania Wykonawców do RFQ.

Nowe odpowiedzi zawarte są w załączonym dokumencie - Odpowiedzi na pytania do RFQ-v2.0

Jedna z odpowiedzi skutkowała zmianą w Załączniku nr 7 – publikujemy zaktualizowany dokument: Załącznik nr 7 - Warunki Gwarancji i Utrzymania-v1.2

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

***

Szanowni Państwo,

informujemy o publikacji odpowiedzi NASK na pytania Wykonawców do RFQ.

Odpowiedzi zawarte są w załączonym dokumencie - Odpowiedzi na pytania do RFQ-v1.0

Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

***

Szanowni Państwo,

informujemy o aktualizacji treści Ogłoszenia o RFQ (v1.2).

Zmiany polegają na:

- przesunięciu terminu do przesyłania pytań lub uwag do przedstawionych w RFQ wymagań z dnia 01 września 2020 r. na dzień 04 września 2020 r. do godz. 10:00

- przesunięciu terminu nadsyłania zgłoszeń (zawierających informacje o oferowanym rozwiązaniu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załącznikach do RFQ) z dnia 04 września 2020 r. do godz. 12:00 na dzień 11 września 2020 r. do godz. 10:00.

 

***

Szanowni Państwo,

informujemy o aktualizacji treści Ogłoszenia o RFQ oraz Załączników.

Główne zmiany to:

W Ogłoszeniu o RFQ – wyznaczenie terminu do przesyłania pytań lub uwag do przedstawionych w RFQ wymagań do dnia 01 września 2020 r. (po tym terminie NASK zastrzega możliwość nieudzielenia odpowiedzi).

W Załącznikach – dodanie numeracji rozdziałów, zwiększenie rozmiaru rysunków, poprawki omyłek pisarskich.

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi na RFQ bazującej na nowej wersji dokumentów (v1.1).

 

I. OGŁASZAJĄCY

 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (zwana dalej „NASK"),

Adres siedziby: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12

Strona www.nask.pl, e-mail nask@nask.pl,

Godziny pracy: 8:00-17:00

 

II. PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI TECHNICZNYCH W FORMIE RFQ

 

Przedmiotowe konsultacje techniczne w formie zapytania ofertowego (Request for Quotation, zwane dalej „RFQ") są prowadzone w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE"). OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Celem RFQ jest zebranie przez NASK informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowego lub określenia istotnych postanowień umowy dotyczących dostępnych na rynku rozwiązań.

Celem RFQ nie jest przeprowadzenie procesu zakupowego. Prowadzone postępowanie nie ma na celu wyłonienie dostawców rozwiązań, w efekcie postępowania RFQ nie zostanie podpisana umowa na dostawę przedmiotowego rozwiązania. Bez względu na zawartość, niniejsze zapytanie nie stanowi oświadczenia woli NASK, w szczególności dotyczącego jakiegokolwiek zamówienia lub umowy. Nie stanowi również oferty kupna, w szczególności oferty skierowanej do nieoznaczonej grupy adresatów.

Przedmiotem niniejszego zapytania RFQ jest przedstawienie rozwiązania i wycena wdrożenia Systemu BSS. Dostarczone rozwiązanie musi być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniało pełną integrację użytych elementów oraz modułów i spełniało funkcje i wymagania opisane dalej w niniejszym RFQ.

Szczegółowy opis przedmiotu RFQ wraz z arkuszem ofertowym został określony w załącznikach do RFQ.

 

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W RFQ

 

RFQ jest procesem otwartym i może w nich uczestniczyć każdy Wykonawca. Wykonawcy zainteresowani udziałem w RFQ mogą nadsyłać swoje zgłoszenie, zawierające informacje o oferowanym rozwiązaniu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załącznikach do RFQ, elektronicznie, w formacie .pdf na adres e-mail: konsultacje_ose@nask.pl z opisem w tytule „RFQ w przedmiocie wdrożenia Systemu BSS"

w terminie do dnia 17 września 2020 r. do godziny 10:00.

NASK wyznacza termin do przesyłania pytań lub uwag do przedstawionych w RFQ wymagań do dnia 04 września 2020 r. do godz. 10:00 (po tym terminie NASK zastrzega możliwość nieudzielenia odpowiedzi).

NASK zastrzega możliwość przedłużenia terminu przesyłania odpowiedzi.

Osoba do kontaktów ze strony NASK w sprawach formalnych:

Pan Krzysztof Kapel

e-mail: konsultacje_ose@nask.pl

 

IV. WARUNKI I ZASADY RFQ

 

 1. 1. RFQ jest prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
 2. 2. RFQ prowadzone będzie w formie wymiany korespondencji.
 3. 3. RFQ prowadzone będzie w języku polskim.
 4. 4. W trakcie RFQ NASK może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia RFQ.
 5. 5. Ogłoszenie dot. RFQ nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest dialogiem technicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. 6. Za udział w RFQ Wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
 7. 7. W przypadku, gdy informacje przekazywane NASK przez Wykonawców stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018 poz. 419), powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający, nie później niż wraz z przekazaniem informacji NASK. Podmiot udostępniający musi zastrzec na piśmie, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 8. 8. Przystąpienie Wykonawcy do RFQ jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez NASK wszystkich lub części przekazywanych informacji, do zastosowania w szczególności przy budowie i eksploatacji sieci, w tym do ewentualnego przygotowania dokumentacji zakupowej i ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia.
 9. 9. NASK może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia RFQ z wybranym Wykonawcą, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Postępowania.
 10. 10. NASK zastrzega sobie prawo do zakończenia RFQ na każdym etapie bez podania przyczyn.
 11. 11. Przystąpienie do RFQ nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w przyszłych postępowaniach zakupowych organizowanych przez NASK.
 12. 12. Ogłoszenie i prowadzenie RFQ nie zobowiązuje NASK do przeprowadzenia jakichkolwiek postępowań zakupowych, ani do zawarcia jakichkolwiek umów dot. przedmiotu Postępowania.
 13. 13. NASK zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące RFQ, zadawane przez wykonawców.
 14. 14. Przedmiot niniejszych konsultacji RFQ może być przewidziany do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", Działanie nr 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".
 15. 15. NASK informuje, iż dopuszcza możliwość zgłaszania propozycji zmian w opisie przedmiotu RFQ, w zakresie wymagań zarówno technicznych, funkcjonalnych jak i serwisowych.
 16. 16. NASK informuje, że warunkiem ważności oferty może być zgłoszenie gotowości do odbycia testów weryfikacyjnych, a warunkiem podpisania umowy pozytywne ich zaliczenie.
 17.  

V. ODPOWIEDZI

 

W związku z powyższym, w odpowiedzi na niniejsze zapytanie RFQ NASK oczekuje następujących informacji:

 1. 1. Wskazania szacowanego czasu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wstępnym harmonogramem realizacji.
 2. 2. Wskazania szacowanego kosztu realizacji przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne elementy składowe w zakresie uwzględniającym wszystkie wymagania Zamawiającego i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu RFQ i zgodnie z Załącznikiem nr 9 - Formularz cenowy. 
 3. 3. Warianty rozbudowy oferowanego rozwiązania w okresie obowiązywania gwarancji, wraz z ich wyceną.
 4. 4. Potwierdzenia wymagań technicznych w formie wypełnionego Załącznika nr 2 - Deklaracja zgodności z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku spełniania danego wymagania tylko częściowo należy opisać zakres odstępstwa w kolumnie „Uwagi”.
 5. 5. Podania uwag do wymaganych parametrów technicznych i wszystkich wymagań podanych w dokumentacji zapytania. Wykonawca jest proszony o podanie propozycji zmian do proponowanych wymagań, które jego zdaniem spowodują, że docelowe rozwiązanie będzie bardziej optymalne dla Zamawiającego, a zarazem wystarczające dla zapewnienia wymaganych usług OSE.
 6. 6. Ewentualne propozycje Wykonawcy, które mają wpływ na optymalizację cen i obniżenie kosztu proponowanego rozwiązania, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań wskazanych w Załączniku nr 1 i Tabeli zgodności z wymaganiami zawartej w Załączniku nr 2 wraz z uzasadnieniem. Wykonawca jest proszony o podanie i uzasadnienie propozycji zmian do proponowanych wymagań, które jego zdaniem spowodują, że docelowe rozwiązanie będzie bardziej optymalne dla Zamawiającego, a zarazem wystarczające dla zapewnienia wymaganych usług OSE.
 7. 7. Potwierdzenie wymagań serwisowych i eksploatacyjnych.
 8. 8. Opis i zakres Instruktaży.
 9. 9. Potwierdzenie gotowości przeprowadzenia testów weryfikacyjnych przed podpisaniem umowy.
 10. 10. Udzielenia informacji o proponowanym rozwiązaniu (krótki opis).
 11. 11. Udzielenia informacji o profilu Wykonawcy i doświadczeniu w realizacji zamówień o przedmiocie analogicznym lub zbliżonym do przedmiotu niniejszego RFQ, w tym informacja o realizacji dla operatorów telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych projektów o przedmiocie analogicznym lub zbliżonym do przedmiotu niniejszego RFQ.
 12. 12. Opis proponowanego rozwiązania. Opis powinien zawierać między innymi:
  1. Listę silników baz danych planowanych do wykorzystania w Rozwiązaniu (grupowanie po nazwie producenta i wersji)
  2. Listę systemów planowanych do wykorzystania (grupowanie po nazwie producenta/dostawcy, modelu licencjonowania)
  3. Opis możliwych modeli licencjonowania wraz ze wskazaniem proponowanych Zamawiającemu modeli licencjonowania i uzasadnieniem
  4. Koncepcyjny opis architektury Systemu wraz z krótkim uzasadnieniem wybranych rozwiązań, zawierający schemat koncepcyjny architektury
  5.  

VI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu RFQ

Załącznik nr 2 – Deklaracja zgodności z wymaganiami Zamawiającego

Załącznik nr 3 - Główne procesy biznesowe operatora OSE

Załącznik nr 4 - Oferowane Rozwiązanie

Załącznik nr 5 - Wymogi dotyczące zwirtualizowanej infrastruktury obliczeniowej projektu BSS

Załącznik nr 6 - Instruktaże

Załącznik nr 7 - Warunki Gwarancji i Utrzymania

Załącznik nr 8 - Usługi Zarządzane

Załącznik nr 9 - Formularz cenowy

Załącznik nr 10 - Zarządzanie projektem wdrożenia BSS

Załącznik nr 11 - Harmonogram i zasoby osobowe niezbędne do wdrożenia

Załącznik nr 12 - Testy Weryfikacyjne

Załącznik nr 13 - Zmiany proponowane przez Wykonawcę

Załącznik nr 14 - Informacja o Wykonawcy i referencjach wdrożeń systemu BSS