OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI TECHNICZNYCH W FORMIE ZAPYTANIA RFQ w przedmiocie wdrożenia Systemu Zarządzania Wydatkami prowadzonego w związku z implementacją OSE

20.10.20

Szanowni Państwo,

informujemy o publikacji odpowiedzi NASK na pytania Wykonawców do RFQ.

Odpowiedzi zawarte są w załączonym dokumencie - Odpowiedzi na pytania do RFQ-v1.0

Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

Jednocześnie informujemy o aktualizacji treści Ogłoszenia o RFQ (v1.1).

Zmiana polega na:

- przesunięciu terminu nadsyłania zgłoszeń (zawierających informacje o oferowanym rozwiązaniu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załącznikach do RFQ) z dnia 23 października 2020 r. na dzień 26 października 2020 r. do godz. 12:00.

***

1. OGŁASZAJĄCY

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (zwana dalej „NASK"),

Adres siedziby: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12

Strona www.nask.pl, e-mail nask@nask.pl,

Godziny pracy: 8:00-17:00

2. PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI TECHNICZNYCH W FORMIE RFQ

Przedmiotowe konsultacje techniczne w formie zapytania ofertowego (Request for Quotation, zwane dalej „RFQ") są prowadzone w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE"). OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Celem RFQ jest zebranie przez NASK informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowego lub określenia istotnych postanowień umowy dotyczących dostępnych na rynku rozwiązań.

Celem RFQ nie jest przeprowadzenie procesu zakupowego. Prowadzone postępowanie nie ma na celu wyłonienie dostawców rozwiązań, w efekcie postępowania RFQ nie zostanie podpisana umowa na dostawę przedmiotowego rozwiązania. Bez względu na zawartość, niniejsze zapytanie nie stanowi oświadczenia woli NASK, w szczególności dotyczącego jakiegokolwiek zamówienia lub umowy. Nie stanowi również oferty kupna, w szczególności oferty skierowanej do nieoznaczonej grupy adresatów.

Przedmiotem niniejszego zapytania RFQ jest przedstawienie rozwiązania i wycena wdrożenia Systemu Zarządzania Wydatkami OSE. Dostarczone rozwiązanie musi być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniało pełną integrację użytych elementów oraz modułów i spełniało funkcje i wymagania opisane dalej w niniejszym RFQ.

Szczegółowy opis przedmiotu RFQ wraz z arkuszem ofertowym został określony w załącznikach do RFQ.

3. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W RFQ

RFQ jest procesem otwartym i może w nich uczestniczyć każdy Wykonawca. Wykonawcy zainteresowani udziałem w RFQ mogą nadsyłać swoje zgłoszenie, zawierające informacje o oferowanym rozwiązaniu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załącznikach do RFQ, elektronicznie, w formacie .pdf na adres e-mail: konsultacje_ose@nask.pl z opisem w tytule „RFQ w przedmiocie wdrożenia Systemu Zarządzania Wydatkami OSE" w terminie do dnia 23 października 2020 r.

NASK wyznacza termin do przesyłania pytań lub uwag do przedstawionych w RFQ wymagań do dnia 15 października 2020 r. (po tym terminie NASK zastrzega możliwość nieudzielenia odpowiedzi).

NASK zastrzega możliwość przedłużenia terminu przesyłania odpowiedzi.

Osoba do kontaktów ze strony NASK w sprawach formalnych:

Pan Krzysztof Kapel

e-mail: konsultacje_ose@nask.pl

4. WARUNKI I ZASADY RFQ

 1. 1. RFQ jest prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
 2. 2. RFQ prowadzone będzie w formie wymiany korespondencji.
 3. 3. RFQ prowadzone będzie w języku polskim.
 4. 4. W trakcie RFQ NASK może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia RFQ.
 5. 5. Ogłoszenie dot. RFQ nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest dialogiem technicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. 6. Za udział w RFQ Wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
 7. 7. W przypadku, gdy informacje przekazywane NASK przez Wykonawców stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018 poz. 419), powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający, nie później niż wraz z przekazaniem informacji NASK. Podmiot udostępniający musi zastrzec na piśmie, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 8. 8. Przystąpienie Wykonawcy do RFQ jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez NASK wszystkich lub części przekazywanych informacji, do zastosowania w szczególności przy budowie i eksploatacji sieci, w tym do ewentualnego przygotowania dokumentacji zakupowej i ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia.
 9. 9. NASK może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia RFQ z wybranym Wykonawcą, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Postępowania.
 10. 10. NASK zastrzega sobie prawo do zakończenia RFQ na każdym etapie bez podania przyczyn.
 11. 11. Przystąpienie do RFQ nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w przyszłych postępowaniach zakupowych organizowanych przez NASK.
 12. 12. Ogłoszenie i prowadzenie RFQ nie zobowiązuje NASK do przeprowadzenia jakichkolwiek postępowań zakupowych, ani do zawarcia jakichkolwiek umów dot. przedmiotu Postępowania.
 13. 13. NASK zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące RFQ, zadawane przez wykonawców.
 14. 14. Przedmiot niniejszych konsultacji RFQ może być przewidziany do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", Działanie nr 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".
 15. 15. NASK informuje, iż dopuszcza możliwość zgłaszania propozycji zmian w opisie przedmiotu RFQ, w zakresie wymagań zarówno technicznych, funkcjonalnych, jak i serwisowych.
 16. 16. NASK informuje, że warunkiem ważności oferty może być zgłoszenie gotowości do odbycia testów weryfikacyjnych, a warunkiem podpisania umowy pozytywne ich zaliczenie.
 17.  
 18. 5. ODPOWIEDZI

W związku z powyższym, w odpowiedzi na niniejsze zapytanie RFQ NASK oczekuje następujących informacji:

 1. 1. Wskazania szacowanego czasu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wstępnym harmonogramem realizacji.
 2. 2. Wskazania szacowanego kosztu realizacji przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne elementy składowe w zakresie uwzględniającym wszystkie wymagania Zamawiającego i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu RFQ i zgodnie z Załącznikiem nr 2 - Deklaracja zgodności z wymaganiami Zamawiającego. 
 3. 3. Warianty rozbudowy oferowanego rozwiązania w okresie obowiązywania gwarancji, wraz z ich wyceną.
 4. 4. Potwierdzenia wymagań technicznych w formie wypełnionego Załącznika nr 2 - Deklaracja zgodności z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku spełniania danego wymagania tylko częściowo należy opisać zakres odstępstwa w kolumnie „Uwagi”.
 5. 5. Podania uwag do wymaganych parametrów technicznych i wszystkich wymagań podanych w dokumentacji zapytania. Wykonawca jest proszony o podanie propozycji zmian do proponowanych wymagań, które jego zdaniem spowodują, że docelowe rozwiązanie będzie bardziej optymalne dla Zamawiającego.
 6. 6. Ewentualne propozycje Wykonawcy, które mają wpływ na optymalizację cen i obniżenie kosztu proponowanego rozwiązania, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań wskazanych w Załączniku nr 1 i Deklaracji zgodności z wymaganiami zawartej w Załączniku nr 2 wraz z uzasadnieniem. Wykonawca jest proszony o podanie i uzasadnienie propozycji zmian do proponowanych wymagań, które jego zdaniem spowodują, że docelowe rozwiązanie będzie bardziej optymalne dla Zamawiającego. 
 7. 7. Potwierdzenie wymagań serwisowych i eksploatacyjnych.
 8. 8. Opis i zakres Instruktaży.
 9. 9. Potwierdzenie gotowości przeprowadzenia testów weryfikacyjnych przed podpisaniem umowy.
 10. 10. Udzielenia informacji o proponowanym rozwiązaniu (krótki opis).
 11. 11. Udzielenia informacji o profilu Wykonawcy i doświadczeniu w realizacji zamówień o przedmiocie analogicznym lub zbliżonym do przedmiotu niniejszego RFQ.
 12. 12. Opis proponowanego rozwiązania. Opis powinien zawierać między innymi:
  1. Listę silników baz danych planowanych do wykorzystania w rozwiązaniu (grupowanie po nazwie producenta i wersji)
  2. Listę systemów planowanych do wykorzystania (grupowanie po nazwie producenta/dostawcy, modelu licencjonowania)
  3. Opis możliwych modeli licencjonowania wraz ze wskazaniem proponowanych Zamawiającemu modeli licencjonowania i uzasadnieniem
  4. Koncepcyjny opis architektury Systemu wraz z krótkim uzasadnieniem wybranych rozwiązań, zawierający schemat koncepcyjny architektury
    

6. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

 1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu RFQ.
 2. Załącznik nr 2 - Deklaracja zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
 3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.