OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI W FORMIE ZAPYTANIA RFQ „Dostawa Systemu analityki sieci OSE - Health Bot” prowadzonego w związku z implementacją OSE

I. OGŁASZAJĄCY

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (zwana dalej „NASK”),

Adres siedziby: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12

Adres biura: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Strona www.nask.pl, e-mail nask@nask.pl

Godziny pracy: 8:00-17:00

 

II. PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI TECHNICZNYCH W FORMIE RFQ

Przedmiotowe konsultacje techniczne w formie zapytania ofertowego (Request for Quotation, zwane dalej „RFQ”) są prowadzone w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”). OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to odpowiedź na potrzebę zintegrowanego działania na rzecz cyfryzacji polskich jednostek oświatowych. Inicjatywa ta – przyjęta przez Radę Ministrów dn. 13 czerwca 2017 r jako Uchwała „100 Mega na 100-lecie” – ma na celu zapewnienie powszechnego i równego dostępu do bardzo szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego Internetu dla szkół. OSE będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej wybudowanej w ramach inwestycji komercyjnych oraz dofinansowanych ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  Za uruchomienie i utrzymanie Sieci, oraz w szczególności za dostarczenie szkołom usługi dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z kompleksowymi usługami bezpieczeństwa sieciowego, w tym ochrony przed zagrożeniami dla prawidłowego rozwoju uczniów, odpowiedzialny jest Operator OSE. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie zbudowana do 2020 roku i będzie się docelowo składała z  kilkunastu węzłów szkieletowych i agregacyjnych, zapewniających bezprzerwowy i bezpieczny dostęp do Internetu dedykowany dla szkół.

Celem RFQ jest zebranie przez NASK informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowego lub określenia istotnych postanowień umowy dotyczących dostępnych na rynku rozwiązań, mających zastosowanie przy budowie i eksploatacji sieci.

Celem RFQ nie jest przeprowadzenie procesu zakupowego. Prowadzone postępowanie nie ma na celu wyłonienia dostawców rozwiązań, w efekcie postępowania RFQ nie zostanie podpisana umowa na dostawę przedmiotowego rozwiązania. Bez względu na zawartość, niniejsze zapytanie nie stanowi oświadczenia woli NASK, w szczególności dotyczącego jakiegokolwiek zamówienia lub umowy. Nie stanowi również oferty kupna, w szczególności oferty skierowanej do nieoznaczonej grupy adresatów.

Przedmiotem niniejszego zapytania RFQ jest „Dostawa Systemu analityki sieci OSE - Health Bot” w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu RFQ został określony w załączniku nr 1 do RFQ.

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W RFQ

RFQ jest procesem otwartym i może w nich uczestniczyć każdy Wykonawca. Wykonawcy zainteresowani udziałem w RFQ mogą nadsyłać swoje zgłoszenie, zawierające informacje o oferowanym rozwiązaniu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załącznikach do RFQ, elektronicznie, w formacie .pdf na adres e-mail: konsultacje_ose@nask.pl  z opisem w tytule „RFQ Dostawa Systemu analityki sieci OSE - Health Bot” w terminie do dnia 10.02.2021 r.

NASK zastrzega możliwość przedłużenia terminu przesyłania odpowiedzi.

Osoba do kontaktów ze strony NASK w sprawach formalnych:

Pani Katarzyna Buczyńska

e-mail: konsultacje_ose@nask.pl;  katarzyna.buczynska@nask.pl

 

IV. WARUNKI I ZASADY RFQ

 1. 1. RFQ jest prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
 2. 2. RFQ prowadzone będzie w formie wymiany korespondencji.
 3. 3. RFQ prowadzone będzie w języku polskim.
 4. 4. W trakcie RFQ NASK może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia RFQ.
 5. 5. Ogłoszenie dot. RFQ nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest dialogiem technicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. 6. Za udział w RFQ Wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
 7. 7. W przypadku gdy informacje przekazywane NASK przez Wykonawców stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018 poz. 419), powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający, nie później niż wraz z przekazaniem informacji NASK. Podmiot udostępniający musi zastrzec na piśmie, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 8. 8. Przystąpienie Wykonawcy do RFQ jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez NASK wszystkich lub części przekazywanych informacji, do zastosowania w szczególności przy budowie i eksploatacji sieci, w tym do ewentualnego przygotowania dokumentacji zakupowej i ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia.
 9. 9. NASK może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia RFQ z wybranym Wykonawcą, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Postępowania.
 10. 10. NASK zastrzega sobie prawo do zakończenia RFQ na każdym etapie bez podania przyczyn.
 11. 11. Przystąpienie do RFQ nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w przyszłych postępowaniach zakupowych organizowanych przez NASK.
 12. 12. Ogłoszenie i prowadzenie RFQ nie zobowiązuje NASK do przeprowadzenia jakichkolwiek postępowań zakupowych ani do zawarcia jakichkolwiek umów dot. przedmiotu Postępowania.
 13. 13. NASK zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące RFQ, zadawane przez wykonawców.
 14. 14. Przedmiot niniejszych konsultacji RFQ może być przewidziany do współfinansowania
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", Działanie nr 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".
 15. 15. NASK informuje, iż dopuszcza możliwość zgłaszania propozycji zmian w opisie przedmiotu RFQ, w zakresie wymagań zarówno technicznych, funkcjonalnych jak i serwisowych.

 

V. W związku z powyższym, w odpowiedzi na niniejsze zapytanie RFQ NASK oczekuje w szczególności następujących informacji:

 1. 1. Wskazania szacowanego czasu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wstępnym harmonogramem realizacji.
 2. 2. Wskazania szacowanego kosztu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uwzględniającym wszystkie wymagania Zamawiającego i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone w Załączniku nr 1 do RFQ i zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do RFQ.
 3. 3. Udzielenia informacji o proponowanym rozwiązaniu (krótki opis).
 4. 4. Udzielenia informacji o profilu Wykonawcy i doświadczeniu w realizacji zamówień o przedmiocie analogicznym lub zbliżonym do przedmiotu niniejszego RFQ.

 

VI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy