OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH TECHNICZNYCH prowadzonych w związku z planowanym zakupem i wdrożeniem Systemu BSS na potrzeby OSE

I. OGŁASZAJĄCY

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (zwana dalej „NASK”),

Adres siedziby: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12

strona www.nask.pl, e-mail nask@nask.pl

godziny pracy: 8:00-17:00

II. PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI TECHNICZNYCH

Konsultacje techniczne (zwane dalej „Konsultacjami”) są prowadzone w związku z potrzebą wdrożenia Systemu BSS, wspierającego utrzymanie i zarządzanie siecią OSE.

Celem Konsultacji jest zebranie przez NASK informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowego, określenia istotnych postanowień umowy oraz oszacowania kosztów realizacji w zakresie dotyczącym dostępnych na rynku rozwiązań technicznych, mających zastosowanie przy dostawie i uruchomieniu Systemu BSS.

 

Przedmiotem Konsultacji jest:

 1. 1. omówienie zagadnień związanych z wdrożeniem Systemu BSS
 2. 2. oszacowanie czasu i kosztów realizacji wdrożenia Systemu, a także kosztów wsparcia producenckiego, serwisu gwarancyjnego i utrzymania Systemu.

 

Główne zadania platformy BSS:

 • Obsługa klientów (szkół)
 • Prowadzenie działalności operatora telekomunikacyjnego
 • Zarządzanie i rozliczanie prac partnerów serwisowych
 • Zarządzanie i rozliczanie dostawców sprzętu
 • Zarządzanie i rozliczanie usług operatorów sieci dostępowej / agregacyjnej / szkieletowej
 • Wsparcie większości procesów biznesowych OSE
 • Możliwość tworzenia nowych procesów biznesowych
 • Możliwość dodawania nowych typów produktów
 • Udostępnianie widoku 360 klienta i partnera oraz partnera na użytek działów biznesowych takich jak Centrum Kontaktu czy rozliczeń z operatorami
 • Obsługa m. in. procesów wsparcia i trouble ticketingu
 • Uproszczona gospodarka magazynowa urządzeniami końcowymi, szkieletowymi i łączami

 

W zakres prac, jakie Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy będzie wchodzić m. in.:

 1. wdrożenie Systemu BSS, instalacja i uruchomienie Platformy BSS na Zwirtualizowanej infrastrukturze obliczeniowej Zamawiającego, Migracja i przełączenie usług z rozwiązania obecnie używanego przez Zamawiającego oraz wykonanie Integracji ze wskazanymi systemami Zamawiającego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
 2. dostawa i wdrożenie Oprogramowania,
 3. udzielenie/zapewnienie Zamawiającemu licencji do korzystania z Oprogramowania w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego zawartych w Umowie oraz praw autorskich do utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności Dokumentacji, na zasadach określonych w Umowie;
 4. przeprowadzenie Instruktaży dla osób wskazanych przez Zamawiającego,
 5. przygotowanie i uruchomienie środowiska testowego pod kolejne etapy wdrożenia Systemu BSS, jak również do wykorzystania w pracach rozwojowych Systemu w przyszłości;
 6. wykonanie Planu Testów,
 7. przeprowadzenie testów przy udziale Zamawiającego,
 8. dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej Systemu, w tym dokumentacji poszczególnych modułów,
 9. świadczenie usługi Gwarancji dla dostarczonego  Systemu,
 10. zapewnienie usług wsparcia producenckiego oraz wsparcia dla wdrożonego Systemu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
 11. świadczenie Usług Zarządzanych dla Systemu BSS zgodnie z postanowieniami Umowy
 12. przekazanie utrzymania podmiotowi trzeciemu, który w ramach outsourcingu IT będzie utrzymywać infrastrukturę i systemy OSE (po zakończeniu świadczenia Usług Zarządzanych);
 13. przygotowanie Planu migracji,
 14. migracja zarządzania usługami i procesami OSE z obecnych przejściowych systemów BSS NASK z uwzględnieniem wszystkich faz wdrożenia oraz Migracji danych;
 15. realizacja usługi Migracji Procesów Biznesowych,
 16. realizacja Konsultacji i Prac Zleconych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

 

Grupy funkcjonalności rozwiązania BSS do wdrożenia przez Wykonawcę:

 1. 1. Portal Partnerski - ma pełnić rolę miejsca dostępowego do potwierdzania i realizacji akcji biznesowych związanych z wykonawcami OSE, takimi jak firmy realizujące podłączenia szkół do OSE, operatorzy łączy dostępowych.
 2. 2. Katalog Produktów - obszar funkcjonalny odpowiedzialny za wsparcie wszelkich działań związanych z zarządzaniem produktami, cyklem życia produktów, ofertami, cennikami, monitorowaniem produktów, zapewnieniem odpowiednich zasobów dla produktów. Katalog produktów musi zostać zsynchronizowany z zestawem usług działających w istniejącym Service Inventory stosu OSS.
 3. 3. Zarządzanie Klientami / CRM - podstawowy obszar funkcjonalny wspierający realizację wszelkich działań skoncentrowanych na klientach, zarządzaniem informacją o kliencie, jego produktach, umowach, realizacja procesów dostarczania produktów (order management). Prezentacja widoku 360 klienta dla działów biznesowych OSE oraz działu Centrum Kontaktu. Wymagane są funkcjonalności marketingowe, zbiór danych biznesowych, możliwości tworzenia kampanii na ich podstawie i kierowanie ich do systemów kontaktu z klientem – Portalu OSE oraz Contact Center.
 4. 4. Zarządzanie Partnerami / CRM - obszar funkcjonalny wspierający zarządzanie relacjami i kontaktami z wykonawcami, takimi jak operatorzy czy Partnerzy serwisowi.
 5. 5. Rozliczenia - obszar grupujący funkcjonalności związane z rozliczeniami z klientami, rozliczanie produktów, zarządzanie należnościami, windykację.
 6. 6. Rozliczenia z partnerami - obszar grupujący funkcjonalności związane z rozliczeniami z wykonawcami, takimi jak partnerzy serwisowi i operatorzy łączy. OSE (w tym wypadku płatnik), wymaga dokładnej kontroli nad procesem rozliczeń.
 7. 7. Silnik Procesów Biznesowych / BPM - kluczowy komponent wspierający realizację procesów we wszystkich obszarach funkcjonalnych.
 8. 8. SSO - Moduł autoryzacji i uwierzytelniania. Dopuszczalne jest użytkowanie modułu SSO znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego (system WSO2 Identity Server).
 9. 9. Trouble Ticketing - System zarządzania zgłoszeniami, incydentami i problemami.
 10. 10. Uproszczona Gospodarka Magazynowa - grupa procesów do uproszczonego zarządzania przechowywaniem, statusem i historią sprzętu oraz łączy, jego zamawianiem i wydawaniem poddostawcom.
 11. 11. ESB – szyna integracyjna udostępniająca niezbędne funkcje nowego stosu BSS systemom zewnętrznym.

Platforma BSS musi zostać zainstalowana na Zwirtualizowanej infrastrukturze obliczeniowej Zamawiającego.

 

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH TECHNICZNYCH

Konsultacje są procesem otwartym i może w nim uczestniczyć każdy Wykonawca. Wykonawcy zainteresowani udziałem w Konsultacjach mogą nadsyłać swoje zgłoszenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, elektronicznie w formacie .pdf na adres e-mail: konsultacje_ose@nask.pl  z opisem w tytule „Konsultacje techniczne - System BSS” w terminie do dnia 19.02.2021 r. do godz. 12.00.

NASK zastrzega możliwość zmiany terminu do przesyłania zgłoszeń.

 

Osoba do kontaktów ze strony NASK:

 

Katarzyna Buczyńska, email: katarzyna.buczynska@nask.pl

 

IV. WARUNKI I ZASADY KONSULTACJI TECHNICZNYCH

 1. 1. Konsultacje są prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
 2. 2. Konsultacje prowadzone będą w formie wymiany korespondencji i indywidualnych spotkań na platformie zdalnej.
 3. 3. Konsultacje są prowadzone w języku polskim. W przypadku konieczności prowadzenia konsultacji w języku angielskim należy ten fakt zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.
 4. 4. W trakcie Konsultacji NASK może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia Konsultacji.
 5. 5. Ogłoszenie dot. niniejszych Konsultacji nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest dialogiem technicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. 6. Za udział w Konsultacjach, Wykonawcy w nich uczestniczący nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
 7. 7. W przypadku gdy informacje przekazywane NASK przez uczestników Konsultacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.), powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający tj. uczestnika Konsultacji, nie później niż wraz z przekazaniem informacji NASK. Uczestnik Konsultacji musi zastrzec na piśmie, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 8. 8. Przystąpienie Wykonawcy do Konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez NASK przekazywanych informacji, do zastosowania w szczególności przy tworzeniu docelowej architektury rozwiązania, definiowaniu wymagań Zamawiającego oraz wdrożeniu i eksploatacji prywatnej chmury obliczeniowej.
 9. 9. NASK może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Konsultacji z wybranym uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Konsultacji.
 10. 10. NASK zastrzega sobie prawo do zakończenia Konsultacji na każdym etapie bez podania przyczyn.
 11. 11. Przystąpienie do Konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w przyszłych postępowaniach zakupowych organizowanych przez NASK.

12. Ogłoszenie i prowadzenie Konsultacji nie zobowiązuje NASK do przeprowadzenia jakichkolwiek postępowań zakupowych ani do zawarcia jakichkolwiek umów dot. przedmiotu Konsultacji.