Rozwój systemu teleinformatycznego S46

Rozwój systemu teleinformatycznego S46

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 1560t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1369) minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia rozwój lub utrzymanie systemu teleinformatycznego wspierającego:
1) współpracę podmiotów wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
2) generowanie i przekazywanie rekomendacji dotyczących działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa;
3) zgłaszanie i obsługę incydentów;
4) szacowanie ryzyka na poziomie krajowym;
5) ostrzeganie o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa.
Zgodnie z art. 89 ustawy minister właściwy do spraw informatyzacji uruchomi system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ww. ustawy, do dnia 1 stycznia 2021 r. System ten będzie określany mianem „System 46” lub „S46”.
Za podstawę do wytwarzania w projekcie produktów systemu S46 będą służyć rozwiązania własne NASK PIB oraz dostępne technologie.
Docelowo zostanie wytworzony system Platformy Analitycznej S46, który będzie realizować zadania wskazane w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Docelowo system, zapewni pracę trzech CSIRT tj.: CSIRT GOV, CSIRT MON i CSIRT NASK na Platformie Analitycznej S46. Celem zadania jest wytworzenie i uruchomienie pierwszego wydania Systemu S46.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji

 

Wartość dofinansowania: 7 618 060,29  zł   

Koszt inwestycji: 7 618 060,29  zł