Pełnienie roli operatora węzła eIDAS

Pełnienie roli operatora węzła eIDAS

Celem zadania Pełnienia roli operatora węzła eIDAS w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. jest zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania węzła eIDAS, jako punktu przyłączenia.
Wykonywane będą również czynności związane z utrzymaniem infrastruktury technicznosystemowej zapewniającej funkcjonowanie testowo - integracyjnego i produkcyjnego środowiska technicznego.
Wsparcie Ministra Cyfryzacji w integracji usług transgranicznych z węzłem eIDAS i Węzłem Krajowym zrealizowane zostanie poprzez asystę w realizacji testów systemów udostępniających e-usługi wskazanych przez Ministra Cyfryzacji z infrastrukturą węzła eIDAS. Wykonywane będą także konsultacje z przedstawicielami podmiotów, które będą realizowały integracje z węzłem eIDAS i Węzłem Krajowym. Konieczność realizacji tych prac wynika z rozporządzenia eIDAS. W ramach realizacji Zadania uwzględniono koszty osobowe oraz zewnętrzne.
Efektem realizacji wyżej wymienionych prac będzie utrzymanie prawidłowego i niezawodnego funkcjonowania węzła eIDAS w Polsce oraz wsparcie Ministra Cyfryzacji w integracji usług transgranicznych z węzłem eIDAS i Węzłem Krajowym, a także  wsparcie przygotowania migracji aplikacji Węzła Transgranicznego do Centralnego Ośrodka Informatyki.
Od września 2018 roku wszystkie państwa członkowskie UE mają obowiązek posiadania węzłów transgranicznych eIDAS zapewniając użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do ich prywatności.
Węzły transgraniczne rozwijane są przez wszystkie kraje UE. Aplikacja referencyjna rozwijana jest na zlecenie KE przez zespół CEF.
Poprzez połączenie węzłów wszystkich państw członkowskich UE oraz dołączenie do poszczególnych węzłów dostawców usług i dostawców środków identyfikacji elektronicznej zbudowany został system umożliwiający wymianę identyfikacji elektronicznej i dostęp do e usług administracji publicznej w państwach członkowskich UE.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji

 

Wartość dofinansowania: 1 473 750,00  zł   

Koszt inwestycji: 1 473 750,00