Pełnienie roli operatora węzła eIDAS

Pełnienie roli operatora węzła eIDAS

Celem zadania w 2021 roku jest zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania węzła eIDAS jako punktu przyłączenia.

Wykonywane będą czynności związane z utrzymaniem infrastruktury techniczno-systemowej zapewniającej funkcjonowanie testowo - integracyjnego i produkcyjnego środowiska technicznego.

Wsparcie Ministra Cyfryzacji w integracji usług transgranicznych z węzłem eIDAS i Węzłem Krajowym zrealizowane zostanie poprzez bezpośrednią komunikację NASK PIB jako operatora węzła eIDAS i bezpośrednią koordynację prac zapewniających komunikację pomiędzy węzłami eIDAS poszczególnych krajów członkowskich. Konieczność realizacji tych prac wynika z rozporządzenia eIDAS. W ramach realizacji Zadania uwzględniono koszty osobowe, zewnętrzne oraz niezbędne zakupy.

Efektem realizacji wyżej wymienionych prac będzie utrzymanie prawidłowego i niezawodnego funkcjonowania węzła eIDAS w Polsce oraz wsparcie Ministra Cyfryzacji w integracji usług transgranicznych z węzłem eIDAS i Węzłem Krajowym.

Od września 2018 roku wszystkie państwa członkowskie UE mają obowiązek posiadania węzłów transgranicznych eIDAS zapewniając użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do ich prywatności.
Węzły transgraniczne rozwijane są przez wszystkie kraje UE. Aplikacja referencyjna rozwijana jest na zlecenie KE przez zespół CEF. Aplikacja CEF, w ramach projektu jest dostosowywana do potrzeb Polskich między innymi zapewniając odpowiednie tłumaczenia, szatę graficzną, czy dostosowanie interfejsów.

Poprzez połączenie węzłów wszystkich państw członkowskich UE oraz dołączenie do poszczególnych węzłów dostawców usług i dostawców środków identyfikacji elektronicznej zbudowany został system umożliwiający wymianę identyfikacji elektronicznej i dostęp do e-usług administracji publicznej w państwach członkowskich UE.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa – dotacja celowa Ministra Cyfryzacji

Wartość dofinansowania w latach:

2018 – 2019:               3 210 000,00 zł

2020:                          1 473 750,00 zł

2021:                          1 769 375,00 zł

 

Wartość inwestycji w latach:

2018 – 2019:               3 210 000,00 zł

2020:                          1 473 750,00 zł

2021:                          1 769 375,00 zł