Wsparcie w funkcjonowaniu Organu ds. Cyfrowej Tożsamości

Wsparcie w funkcjonowaniu Organu ds. Cyfrowej Tożsamości

Celem zadania jest wsparcie w testach, w nadzorze nad publicznym schematem identyfikacji elektronicznej, stworzenie analizy technicznej oraz prawnej, obsługa incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo, wsparcie w notyfikacji zagranicznych środków identyfikacji elektronicznej, przeprowadzaniu kontroli przyłączonych do węzła krajowego systemów identyfikacji elektronicznej i systemów teleinformatycznych, w których udostępniane są usługi online, jak również doradztwo i pomoc merytoryczna dla Ministra Cyfryzacji będącego ministrem właściwym do spraw informatyzacji, w zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności w systemach przyłączonych do Węzła Krajowego, systemach identyfikacji elektronicznej oraz systemach z nich korzystających. Konieczność realizacji nadzoru oraz kontroli w systemach przyłączonych do Węzła Krajowego wynika z ustawowego obowiązku Ministra Cyfryzacji.


Efektem realizacji wyżej wymienionych prac będzie weryfikacja i podniesienie bezpieczeństwa Węzła Krajowego oraz systemów do niego przyłączonych. Działania te mają również na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli korzystających z identyfikacji elektronicznej w Polsce i Europie.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa

Wartość dofinansowania: 597 500,00  zł   
Koszt inwestycji: 597 500,00 zł