Kariera Jutra

Trwała integracja osób młodych na rynku pracy i przyczynienie się do poprawy ich perspektyw zawodowych

Głównym celem projektu jest trwała integracja osób młodych na rynku pracy (w tym kobiet, osób z niepełnosprawnościami i mieszkańców małych i średnich miejscowości) oraz przyczynienie się do poprawy ich perspektyw zawodowych. Projekt skierowany jest do osób, które nie ukończyły 30 roku życia, spełniających określone kryteria rekrutacji. Celem jest zrealizowanie staży dla 1200 osób, w tym 660 kobiet. W ramach celu zostaną podniesione kompetencje zawodowe osób młodych oraz udzielona zostanie pomoc w rozpoczęciu ścieżki zawodowej w obszarze transformacji cyfrowej, jak również poprawa dostępu do rynku pracy. Dodatkowo nastąpi zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej wśród kobiet. Projekt ma neutralny wpływ na środowisko oraz wspiera równy dostęp do edukacji, w związku z tym jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Celem pośrednim jest umożliwienie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom transformacji cyfrowej, poprzez zapewnienie odpowiedniej kadry, co przyczyni się do odbudowy przychodów po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Realizacja proj. będzie trwała do października 2023 roku. Projekt swoim działaniem przyczyni się do wzmocnienia kompetencji zawodowych poprzez cykl szkoleń dostępnych dla wszystkich, z wykorzystaniem programów mobilności zawodowej w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, jak również z małych miejscowości, dzięki wdrożeniu rozwiązań wykorzystujących pracę zdalną.

 

Projekt pn. „Kariera Jutra” realizowany jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2021-31.10.2023

 

Wartość budżetu: 12 954 419,72 zł

Wartość dofinansowanie ze środków UE: 12 954 419,72 zł