Podłączenie podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem S46 (S46-REACT)

Podłączenie podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem S46 (S46-REACT)

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Cel projektu: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty

Realizacja projektu przewiduje osiągnięcie celów poprzez:

  1. zwiększenie liczby podmiotów KSC podłączonych do S46, co z jednej strony pozwoli na podniesienie jakości danych przetwarzanych w S46, a z drugiej strony poszerzy wymianę informacji na temat cyberbezpieczeństwa,
  2. rozbudowę S46 o elementy związane z bezpieczeństwem jego działania, zapewnieniem stabilnej platformy operacyjnej dla zwiększonego systemu, rozszerzeniem narzędzi zarządzania systemem oraz wzbogaceniem o dodatkowe centrum przetwarzania danych, zapewniającego sprawne funkcjonowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Projekt zakłada podłączanie do S46 i szkolenie z jego używania dla jednostek JST (Urzędów Marszałkowskich, powiązanych z nimi – poprzez wojewódzkie systemy zarządzania kryzysowego - Urzędów Wojewódzkich, urzędów większych miast i jednostek im podległych - jak np. spółek wodno – kanalizacyjnych), RCB (koordynującego krajowy system zarządzania kryzysowego), a także operatorów usług kluczowych (w tym większych szpitali w Polsce). Efektami projektu będzie możliwość pracy z użyciem S46 wybranych podmiotów KSC oraz rozbudowana platforma systemu S46.

Całkowita wartość projektu: 29 525 253,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 25 732 875,00 zł  

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU ”; Działanie nr 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, zgodnie z umową nr POPC.05.01.00-00-0001/22-00.

 

Informacje na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dostępne są na stronie stronie Programu