Pracownia kompetencji cyfrowych

Celem projektu jest wzrost umiejętności korzystania z urządzeń cyfrowych i wykorzystywania cyfrowych źródeł wiedzy, zwłaszcza wśród uczniów i nauczycieli.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt: „Pracownia kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności korzystania z urządzeń cyfrowych i wykorzystywania cyfrowych źródeł wiedzy, zwłaszcza wśród uczniów i nauczycieli.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja szkoleniowa dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), której elementem będzie konkurs.

Zaplanowana akcja szkoleniowa będzie miała na celu rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych uczniów ,pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy. Jej elementem będzie konkurs dla szkół, w ramach którego uczniowie będą realizować kursy e-learningowe na temat bezpieczeństwa w sieci.

Szkoły, które zaangażują największy odsetek spośród swoich uczniów w to działanie oraz prześlą prace konkursowe dotyczące tematyki kursów, otrzymają nagrody w postaci pracowni multimedialnych – sprzętu umożliwiającego podnoszenie kompetencji cyfrowych i społecznych uczniów.

Nagrodami w konkursie będą zestawy – Mobilne Pracownie Komputerowe – składające się z 16 laptopów wraz z mobilną szafą, zapewniającą możliwość przechowywania oraz zasilania laptopów. Zestaw będzie uzupełniony o oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor wraz z mobilnym stojakiem, umożliwiający prezentowanie wyników pracy. Cały zestaw będzie miał możliwość przewożenia do dowolnej sali lekcyjnej i prowadzenia zajęć.

W ramach akcji zaplanowano m.in.:

  • zorganizowanie konkursu dla szkół na temat bezpiecznego korzystania z internetu,
  • udostępnienie kursów e-learningowych dla poszczególnych grup wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 i ponadpodstawowe,
  • przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych związanych z tematami poszczególnych kursów e-learningowych,
  • realizację działań informacyjnych mających na celu promocję konkursu.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POPC.03.02.00-00-0001/23-00 zawartą 11 sierpnia 2023 r.

  • Całkowita wartość projektu: 39 875 000 zł
  • Kwota wydatków kwalifikowanych: 39 875 000 zł
  • Dofinansowanie projektu UE: 33 746 212,50 zł
  • Dofinansowanie z budżetu państwa:  6 128 787,50 zł

Informacje na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dostępne są na stronie Programu