Upowszechnianie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych (systemy EZD PUW i EZD RP) oraz nowe funkcje systemu EZD RP [akronim: EZD-POPC]

Celem projektu jest upowszechnianie standardów w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz podnoszenie kompetencji pozwalających na cyfryzację procesów i procedur back-office administracji rządowej

NASK–PIB realizuje projekt: „Upowszechnianie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych (systemy EZD PUW i EZD RP) oraz nowe funkcje systemu EZD RP [akronim: EZD-POPC]” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej".

Celem projektu jest upowszechnianie standardów w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz podnoszenie kompetencji pozwalających na cyfryzację procesów i procedur back-office administracji rządowej poprzez:

  • rozbudowę systemu EZD RP o nowe moduły;
  • wsparcie szkoleniowe oraz doradcze w zakresie EZD PUW/EZD RP na rzecz podmiotów zainteresowanych uruchomieniem produkcyjnym systemu klasy EZD oraz świadczenie indywidualnego wsparcia doradczego dla podmiotów posiadających EZD PUW.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zgodnie z umową nr POPC.02.02.00-00-0046/23-00 zawartą 16 listopada 2023 r.

•    Całkowita wartość projektu:       17 457 500,00 zł

•    Kwota wydatków kwalifikowanych:    17 457 500,00 zł

•    Dofinansowanie projektu UE:        14 774 282,25 zł

•    Dofinansowanie z budżetu państwa:      2 683 217,75 zł