Krajowe Centrum Przetwarzania Danych (KCPD)

Budowa Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) istotnie wpłynie na zapewnienie ciągłości działania systemów o krytycznym znaczeniu dla państwa

Ministerstwo Cyfryzacji oraz Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy realizują przedsięwzięcie „Wieloletni Program Krajowe Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) Etap I - wsparcie procesu przygotowania projektu” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, finansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Unii Europejskiej – NextGenerationEU.

Etapem I zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie procesu przygotowania II etapu przedsięwzięcia, w wyniku którego zostaną wybudowane trzy ustandaryzowane i efektywne energetycznie centra przetwarzania danych. Głównym celem będzie zapewnienie wydajności, z uwzględnieniem energooszczędności i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach budowy trzech ośrodków obliczeniowych, zgodnie z normą PN-EN 50600.

Budowa Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) jest z punktu widzenia Polski inwestycją strategiczną, która istotnie wpłynie na zapewnienie ciągłości działania systemów o krytycznym znaczeniu dla państwa, np. działanie rejestrów państwowych i chmury rządowej, stanowiących bazę do świadczenia e-usług niezbędnych dla stabilnego funkcjonowania społeczeństwa i administracji państwowej na co dzień oraz w sytuacjach kryzysowych. Realizacja wieloletniego programu „Krajowe Centrum Przetwarzania Danych (KCPD)” będzie służyć ochronie istotnego interesu bezpieczeństwa państwa związanego z podniesieniem poziomu odporności na cyberzagrożenia, o których mowa w „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” zatwierdzonej 12 maja 2020 r. przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów oraz Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024, przyjętej w formie uchwały nr 125 Rady Ministrów z 22 października 2019 r. Proces inwestycyjny KCPD wspiera ustawa z 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji tej inwestycji.

W zakresie przetwarzania danych administracja publiczna w Polsce funkcjonuje obecnie w modelu rozproszonym. Oznacza to, iż każdy urząd czy instytucja państwowa są we własnym zakresie odpowiedzialne za organizację sposobu przechowywania danych, miejsca ich przechowywania oraz wykorzystywaną infrastrukturę teleinformatyczną. W rezultacie jednostki te mają bardzo różne standardy przechowywania danych, nie każda posiada dedykowane centrum przetwarzania danych. Nie jest to optymalne rozwiązanie i generuje szereg problemów. W związku z tym, że realizacja podstawowych funkcji państwa coraz bardziej uzależniona jest od sieci i systemów informatycznych, jest ryzyko przerwania realizacji tych usług, np. w wyniku awarii, czy cyberataków. Administracja publiczna musi zapewnić dostęp do oferowanych przez siebie usług na określonym poziomie, przy jednoczesnym zastosowaniu skutecznych technologii zapewniających bezpieczeństwo, w tym integralność danych i  systemów w każdej jednostce.

Udostępnienie ustandaryzowanych powierzchni do przetwarzania danych w ramach KCPD ułatwi administracji rządowej oferowanie usług obywatelom na tym samym poziomie, niezależnie od wielkości jednostki i możliwości oraz zapewni bezpieczność i suwerenność danych bez uzależniania się od komercyjnych dostawców. Wieloletni Program KCPD ma na celu zapewnienie wysoce wydajnej, energooszczędnej i skalowalnej infrastruktury krytycznej na potrzeby przetwarzania danych w administracji publicznej. Inwestycja obejmuje budowę 3 ustandaryzowanych i efektywnych energetycznie centrów przetwarzania danych (CPD) w różnych lokalizacjach – spełniających wymagania normy PN-EN 50600, składających się na sieć ośrodków obliczeniowych, połączonych między sobą łączami światłowodowymi zapewniającymi dwie niezależne drogi komunikacyjne pomiędzy dowolnie wybraną parą CPD, wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do ich funkcjonowania w sposób zapewniający ciągłość przepływu oraz bezpieczeństwo danych na potrzeby systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w administracji publicznej. Ośrodki będą zasilane w części energią pochodzącą z Alternatywnych Źródeł Zasilania.

Etap I Przedsięwzięcia, tzw. faza przygotowawcza, polegać będzie na przeprowadzeniu procesu przygotowania projektu, w tym w szczególności na przeprowadzeniu procesu wyboru: Biura Projektowego, Inżyniera Kontraktu, Generalnego Wykonawcy, Kancelarii Prawnej i  platformy CDE oraz przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy, pozyskaniu kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji planowanego przedsięwzięcia docelowego zgodnie z obowiązującym otoczeniem prawnym, w tym m.in. projektów budowlanych, ekspertyz, uzyskania pozwoleń na budowę. W ramach tego etapu planuje się także pozyskanie działek na potrzeby realizacji inwestycji.

Odbiorcami powstałej w ramach realizacji Wieloletniego Programu KCPD infrastruktury będą jednostki administracji rządowej, w tym w szczególności jednostki podległe i nadzorowane przez ministra właściwego ds. cyfryzacji, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich związków oraz samorządowych osób prawnych tworzonych na podstawie odrębnych ustaw, będący użytkownikami infrastruktury wybudowanej w ramach realizacji Przedsięwzięcia docelowego oraz operatorzy usług kluczowych, dostawcy usług cyfrowych oraz państwowe osoby prawne, a także spółki realizujące misję publiczną.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Porozumieniem nr KPOD.05.10-IW.06-0001/23-00 z dnia 19.01.2024 r.

Okres realizacji Przedsięwzięcia od dnia 1.09.2023 r. do dnia 31.03.2025 r.

Wartość Przedsięwzięcia wynosi: wynosi 93 716 535,56 zł

Kwota dofinansowania z UE wynosi: 80 294 181,50 zł