Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w NASK

 

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12, jako pracodawca.

 

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez NASK-PIB inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-  NASK - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa;

-  e-mail: IOD@nask.pl

 

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności zmierzające do zawarcia umowy oraz wykonywanie umowy zawartej z osobą fizyczną).

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

NASK PIB będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych  jeżeli wyrażą Państwo na to oddzielną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, które przetwarzają je w imieniu NASK-PIB świadcząc usługi o charakterze technicznym, obsługującym sieć telekomunikacyjną NASK-PIB, systemy teleinformatyczne lub udostępniającym NASK-PIB usługi i narzędzia teleinformatyczne.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, , jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  okres 24 miesięcy.

 

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

-  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

-  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-  usunięcia danych osobowych;

-  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.