Koalicja na rzecz e-bezpieczeństwa będzie chronić Podlasian przed cyberprzestępcami

Ograniczenie negatywnego wpływu cyberprzestępczości na życie codzienne mieszkańców Podlasia i zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa – zakłada podpisany 18 kwietnia w Białymstoku List intencyjny „Koalicji na rzecz e-bezpieczeństwa województwa podlaskiego”. Wśród interesariuszy jest Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Sygnatariusze listu podkreślają, że zagrożenia w świecie wirtualnym są coraz bardziej powszechne, a poziom cyberprzestępczości wciąż się zwiększa. Stąd wzięła się potrzeba objęcia mieszkańców województwa podlaskiego wsparciem w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Koalicja postawiła sobie za cel ograniczenie negatywnego wpływu cyberprzestępstw i szkodliwych zachowań w sieci na życie mieszkańców województwa. Podjęte działania mają również zwiększyć u nich poczucie bezpieczeństwa, pozytywnie wpłynąć na zdrowie i finanse. Zaangażowane podmioty zamierzają promować prawidłowe postawy w świecie cyfrowym i profilaktykę na rzecz e-bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego.

Szczególny nacisk sygnatariusze kładą na regularnie prowadzoną profilaktykę, która ma być narzędziem walki z cyberprzestępcami. Istotne ma być informowanie mieszkańców o zagrożeniach w sposób systemowy i profesjonalny, za pomocą wszelkich możliwych narzędzi powszechnego przekazu.

List intencyjny podpisali:

  1. 1.  Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski,
  2. 2. Telewizja Polska S.A., Oddział w Białymstoku, reprezentowana przez p.o. Dyrektora Grzegorza Sawickiego,
  3. 3.  Polskie Radio Białystok, reprezentowane przez Redaktora Naczelnego Marcina Tomkiela,
  4. 4. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Wydział w Białymstoku, reprezentowane przez Naczelnika Wydziału w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, mł. insp. Tomasza Haraburdę,
  5. 5. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, reprezentowana przez p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, insp. Mariusza Kryszkowskiego,
  6. 6.  Politechnika Białostocka, reprezentowana przez Rektora, dr hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB,
  7. 7.  Uniwersytet w Białymstoku, reprezentowany przez Rektora, prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego,
  8. 8.  NASK, reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora NASK, Dyrektora ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych, Mariusza Madejczyka.