Skargi i Odwołania

 

Korespondencję  w formie tradycyjnej (papierowej)  kierowaną do Jednostki Certyfikującej należy przekazać na adres:

 

Ośrodek Standaryzacji i Certyfikacji

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Kolska 12

01-045 Warszawa

z dopiskiem: (do rąk własnych)

 

UWAGA: Prosimy pamiętać o dopisku "do rąk własych", który skutkuje tym, że korespondecja bez wcześniejszego otwierania będzie przekazana bezpośrednio do Jednostki Certyfikującej. W przypadku przekazywania informacji wrażliwych taka formuła postępowania zapewnia poufności korespondencji.

 

Korespondencję w formie elektronicznej  kierowaną do Jednostki Certyfikującej należy przekazać na adres:

standard (at) nask.pl

 

UWAGA: Dokumenty formalne (wnioski, umowy) składane drogą elektroniczną należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zalecamy szyfrowanie treści i załączników zawierających wrażliwe informacje. Przed wysłaniem korespondencji prosimy o kontakt e-mail w celu wymiany kluczy kryptograficznych do korespondencji.

 


 

 

Skargi i odwołania

 

Odwołania i skargi są rozpatrywane przez NASK PIB z zachowaniem zasady bezstronności oraz rzetelności. NASK  PIB nie podejmuje żadnych działań dyskryminujących w konsekwencji przesłania skargi lub odwołania od wydanej decyzji. Rozpoznanie i rozstrzygnięcie odwołania lub skargi następuje niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni.

 

Odwołania

Każdy klient ma prawo odwołać się od decyzji dotyczącej udzielenia, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia certyfikatu. Odwołanie należy skierować w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji pisemnie na adres korespondencyjny NASK PIB lub przesłać wiadomość e-mail na adres standard (at ) nask.pl

 

Skargi

Skargi na postępowanie Jednostki Certyfikującej lub odnoszące się do zgodności certyfikowanych wyrobów z wymaganiami certyfikacyjnymi są przyjmowane bez ograniczeń czasowych. Skarga jest każdorazowo procedowana przez personel, który nie był zaangażowany w proces certyfikacji związany ze skargą, ani też nie wykazuje konfliktu interesów ze składającym skargę.