EZD RP - System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami

EZD RP – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Administracji Publicznej

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim realizuje projekt: "EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej".

Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania jednostek administracji rządowej poprzez budowę oraz udostępnienie nowoczesnych i uniwersalnych rozwiązań cyfrowych back-office w obszarze elektronicznego zarządzania dokumentacją, będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby biznesowe administracji.

Planowane produkty projektu to system EZD RP do elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz infrastruktura chmurowa, udostępniająca usługi EZD RP w modelu SaaS.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zgodnie z umową nr POPC.02.02.00-00-0016/18-00 zawartą 24 stycznia 2019 r.

•    Całkowita wartość projektu:        45 113 838,48 zł
•    Kwota wydatków kwalifikowanych:    45 113 838,48 zł
•    Dofinansowanie projektu UE:        38 179 841,50 zł
•    Dofinansowanie z budżetu państwa:      6 933 996,98 zł

 

Informacje na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dostępne są na stronie Programu

Więcej informacji na temat Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją tutaj.