Euromath - zwiększenie wsparcia nauczycieli i uczniów z dysfunkcją wzroku innowacyjnymi TIK w matematycznej edukacji włączającej

 • Nazwa projektu: Euromath - zwiększenie wsparcia nauczycieli i uczniów z dysfunkcją wzroku innowacyjnymi TIK w matematycznej edukacji włączającej
 • Strona www: https://www.euromath.eu/
 • Źródło finansowania: Erasmus+
 • Cel projektu: Projekt ma na celu opracowanie, udostępnienie na portalu i upowszechnienie zestawu innowacyjnych, wyspecjalizowanych narzędzi TIK dla wsparcia nauczycieli i uczniów z niepełnosprawnością wzroku na lekcjach i zajęciach dodatkowych z matematyki w Holandii, Irlandii i Polsce. Zostanie również opracowanych 300 materiałów edukacyjnych pomocnych dla nauczycieli w prowadzeniu zajęć z matematyki wspartych narzędziami EuroMath.

OPIS PROJEKTU:

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie wsparcia przez TIK uczniów z niepełnosprawnością wzroku i wyrównania szans uczniów w nabywaniu kompetencji matematycznych określonych programem nauczania I i II poziomu edukacji,  a także potrzebie wsparcia nauczycieli matematyki w edukacji włączającej. Prowadzone prace badawcze są z obszaru HCI (Human-Computer Interaction). Rozwiązania zaproponowane w EuroMath zostaną zaprojektowane zgodnie z zasadami UDL uniwersalnego projektowania dla potrzeb edukacji, by zarówno narzędzia EuroMath jak i utworzone zasoby edukacyjne  spełniały najnowszą ideę „universal born products” i nie wymagały późniejszych adaptacji pod potrzeby użytkowników, zwłaszcza dotyczące dostępności treści. Podstawą uniwersalności rozwiązań EuroMath jest multimodalność w tworzeniu treści matematycznych jak również w dostępie do nich. Zostaną dla potrzeb nauczycieli i uczniów z dysfunkcją wzroku opracowane interfejsy słuchowe i dotykowe, wykorzystujące mowę syntetyczną, dźwięk, gesty dotykowe, dotyk (wydruki  3D, wydruki brajlowskie, tyflografika na papierze puchnącym), pismo ręczne (tylko formuły). Będą obsługiwane kanały WE/WY takie jak klawiatura QWERTY, fizyczna klawiatura  brajlowska, wirtualna klawiatura brajlowska na QWERTY, ekran dotykowy,  linijka i drukarka brajlowska, drukarka 3D, drukarka. EuroMath bazuje na doświadczeniach i rozwiązaniach technologii PlatMat( http://info.platmat.pl), dwukrotnie nagrodzonej za innowacyjność  międzynarodowymi nagrodami. Narzędzia i zasoby EuroMath zostaną upowszechnione w krajach Partnerów i krajach sąsiedzkich oraz na stronie projektu i portalu www.euromath.eu .

REZULTATY PROJEKTU:

 • Baza wiedzy, w formie raportu, o potrzebach i narzędziach wsparcia TIK, wspomagających matematyczną edukację włączającą uczniów niewidomych i słabowidzących w Polsce, Holandii, Irlandii i w krajach sąsiedzkich;
 • Model narzędzi EuroMath – struktura, funkcje i współpraca narzędzi w formie dokumentacji technicznej;
 • Implementacja i waloryzacja modelu EuroMath – zestawu komunikujących się ze sobą narzędzi EuroMath w 3 wersjach językowych (PL, EN, NL),  które współpracują z portalem i komunikatorem internetowym;
 • Baza hypermedialnego kontentu matematycznego i metodycznego w trzech językach (PL, EN, NL), OZE (Otwarte Zasoby Edukacyjne);
 • Zestaw broszur Quick Start Guide do narzędzi EuroMath w trzech językach (PL, EN, NL), OZE;
 • Publikacje i referaty konferencyjne.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt jest realizowany przez Partnerstwo Strategiczne na rzecz rozwoju innowacji w edukacji szkolnej, Akcja KA201 programu Erasmus+:

 1. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut badawczy (NASK PIB) - Koordynator
 2. Dublin City  University (DCU)
 3. Koninklijke VISIO (Royal VISIO)