Zagrożenia infrastruktury krytycznej cyberprzestępczością na przykładzie krajowego systemu elektroenergetycznego

Karpowicz, J; Karpowicz, M

  • Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski;
  • Tom: -;
  • Strony: 467-499;
  • 2013;

Jesteśmy świadkami permanentnego rozwoju i wdrażania technologii informatycznych niemal w każdej strefie działalności człowieka. Od ostatnich dziesięcioleci XX wieku mamy do czynienia z rewolucją informacyjną,związana z wdrożeniem do powszechnego użytku zaawansowanych technologii informatycznych. Współczesne nowoczesne techniki komunikacji, technologie informatyczne oraz media elektroniczne odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu świata. Poszerza się nieustannie zakres informatyzacji obiektów ważnych dla funkcjonowania instytucji państwa, słuźb porządku publicznego i sił zbrojnych. Internet służy działalności gospodarczej, zarówno w obszarze zarządzania jak i handlu (sprzedaży i aukcji), a także usługowej (logistyka, bankowość internetowa, ubezpieczenia). Informacja stała się wartością, która jest gromadzona, przetwarzana i udostępniana różnym rodzajom odbiorców. Techniki informacyjne i telekomunikacyjne decydują o wartości i konkurencyjności gospodarki i są powszechnie uznawane za czynniki wzrostu gospodarczego. Permanentnie rośnie liczba obszarów dzialalności człowieka zależnych od systemów i sieci teleinformatycznych. Do globalnej sieci informacyjnej - Internetu, włączane są systemy finansowe, skarbowe, ewidencji danych ludności i inne ważne urzędy państwowe. Powszechność użytkowania urządzeń komputerowych, standaryzacja oprogramowania i wykorzystywanie do przesyłania informacji ogólnodostępnych sieci informatycznych, jest wyzwaniem pod względem ochrony przed nieuprawnioną ingerencją. W tym zakresie szczególnego znaczenia nabrała ochrona infrastruktury krytycznej państwa, a w tym krytycznej infastruktury informatycznej. Infrastruktura krytyczna, bazująca szeroko na technologiach teleinformatycznych wymaga ochrony, gdyż może być przedmiotem zainteresowania zorganizowanych grup przestępczych, organizacji terrorystycznych oraz wywiadów wojskowych i gospodarczych konkurujących państw lub innych podmiotów.

Słowa kluczowe: -