Architekt aplikacji web

Miejsce pracy: Białystok; Nr ref.: AAW-B 0819

Kwalifikacje wymagane przy rekrutacji:

 • doświadczenie w tworzeniu architektury aplikacji web i systemów informatycznych, znajomość obiektowych technik programowania,
 • dobra znajomość C#, w szczególności ASP.NET Core Web API na poziomie zaawansowanym, -
 • praktyczna znajomość: JavaScript, HTML5, CSS,
 • znajomość zagadnień CQRS i Event Sourcing,
 • znajomość RabbitMQ i Redis,
 • doświadczenie w pracy w środowisku kontenerów Docker/Kubernetes oraz wirtualizacji systemów informatycznych,
 • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa kodu aplikacji webowych oraz podatności – systemy WAF, OWASP, SANS, zapobieganie incydentom bezpieczeństwa, proste testy penetracyjne, analizy podatności, ewaluacje bezpieczeństwa, utwardzanie bezpieczeństwa systemów, aplikacji i sieci,
 • znajomość systemów kontroli wersji, wzorców projektowych i architektonicznych oraz ich praktycznego wykorzystania,
 • dobra znajomość języków opisu architektury (tj. UML, Archimate lub BPMN),
 • znajomość zagadnień związanych z interoperacyjnością systemów, zagadnień dotyczących architektury SOA i mikroserwisów.

 

Oczekiwane doświadczenie i umiejętności praktyczne:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych,
 • umiejętność projektowania i dokumentowania architektury systemów IT i jej komponentów w zgodzie z obowiązującymi standardami.

 

Pożadane predyspozycje i cechy:

 • umiejętności analityczne, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność kierowania zespołem, kreatywne podejście do realizowanych zadań, sumienność, dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań, chęć doskonalenia swoich umiejętności.

 

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
 • projektowanie architektury systemów IT,
 • przekładanie wymagań biznesowych na wymagania techniczne,
 • nadzór architektoniczny nad realizacją projektowanych rozwiązań,
 • zapewnienie właściwej jakości wytwarzanego oprogramowania i zgodności ze standardami oraz dobrymi praktykami,
 • przegląd kodu stworzonego przez programistów,
 • dokumentowanie architektury systemów IT i jej komponentów w zgodzie z obowiązującymi standardami,
 • udział w planowaniu kolejnych wydań i iteracji w ramach prac zespołu,
 • udział w spotkaniach projektowych,
 • wybór stosu technologicznego projektowanych rozwiązań,
 • wybór architektury rozwiązania,
 • współpraca z dostawcami usług IT,
 • współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie wytwarzania oprogramowania,
 • delegowanie zadań programistycznych w zakresie realizowanych projektów.

 

Oferujemy:

 • udział w dużych, unikalnych w skali Polski projektach z obszaru administracji publicznej;
 • przyjazną atmosferę pracy i elastyczne godziny pracy;
 • intensywny rozwój zawodowy – szkolenia, certyfikacje;
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności;
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, ubezpieczenie na życie).

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: Nr ref.: AAW-B 0819