Specjalista ds. planowania i raportowania zamówień publicznych i zakupów

Miejsce pracy: Warszawa;

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • opracowywanie i aktualizacja planu zamówień publicznych i zakupów,

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia dokumentacji niezbędnej do zaplanowania zamówień publicznych i zakupów oraz wyboru prawidłowego trybu udzielenia zamówienia publicznego,

 • współpraca z Działem Kontrolingu w zakresie prognoz/ planów budżetowych i uzgadniania planu zamówień publicznych i zakupów,

 • monitorowanie realizacji planów zamówień publicznych i zakupów,

 • udział w czynnościach naprawczych lub usprawniających czynność planowania zamówień publicznych i zakupów,

 • przygotowanie sprawozdania udzielonych zamówień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych raportów,

 • opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych rejestrów i baz związanych z zamówieniami publicznymi i zakupami,

 • współudział w ustalaniu wewnętrznych procedur dot. zamówień publicznych i zakupów oraz udzielanie bieżących konsultacji pracownikom w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych.

 

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • wykształcenie wyższe,

 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych,

 • min. 2 letnie doświadczenie w planowaniu zamówień publicznych i zakupów po stronie Zamawiającego,

 • mile widziana znajomość „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia,

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

 • odpowiedzialność, rzetelność i sumienność,

 • precyzja i dokładność w działaniu,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność pracy pod presją czasu.