Kierownik/czka Zakładu obliczeń kwantowych i komunikacji kwantowej w Centrum Badań i Rozwoju NASK-PIB (Profesor/ka)

Miejsce pracy: Warszawa;

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NASK-PIB poszukuje ambitnej, samodzielnej osoby, która stworzy i pokieruje zakładem zajmującym się szeroko pojętą tematyką obliczeń kwantowych. 
Chcemy stworzyć w NASK-PIB nowoczesny zespół badawczy, pracujący w komfortowych warunkach i  międzynarodowym środowisku, z konkurencyjnymi zarobkami oraz dostępem do najnowszych technologii, takich jak urządzenia do kwantowej wymiany kluczy kryptograficznych (QKD). Celem zespołu jest wypracowywanie podstaw pod nowatorskie technologie.
Dzięki zawartym umowom partnerskim z instytucjami naukowymi ze światowej czołówki (m.in. MIT), możliwością staży zagranicznych i wyjazdów na gościnne seminaria, praca w zespole będzie oknem na świat dla pracujących w nim naukowczyń i naukowców. 
 

Kierowniczce/kowi zespołu oferujemy:
    • szansę na stworzenie własnego zespołu i długofalowej agendy badawczej
    • wolność naukową i międzynarodowe środowisko pracy 
    • konkurencyjne zarobki: 16 000 – 25 000 PLN
    • komfortowe warunki pracy naukowej (nowoczesna przestrzeń biurowo-laboratoryjna w centrum miasta, możliwość pracy także zdalnej, atrakcyjne benefity pracownicze w tym system premiowy)

 

W związku z charakterem roli poszukiwana jest osoba o znacznych ambicjach naukowych, jasnej wizji z dobrą znajomością dziedziny, dużą samodzielnością naukową i zdolnościami niezbędnymi do skutecznej budowy efektywnego zespołu.

Zadaniem pracownika będzie stworzenie od podstaw zakładu badawczo-rozwojowego zajmującego się szeroko pojętą tematyką obliczeń kwantowych, w tym:

 • Wyznaczenie kierunków badawczych
 • Rekrutacja początkowego składu niewielkiego zespołu
 • Bieżące kierowanie pracami badawczo rozwojowymi zakładu
 • Prowadzenie własnych badań w ramach

Kandydatowi/kandydatce stawia się następujące niezbędne wymagania:

 • posiadanie co najmniej tytułu magistra lub magistra inżyniera w dyscyplinie matematyka, fizyka, informatyka lub pokrewnej oraz stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk technicznych
 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, wystąpienia na konferencjach, udział w projektach naukowych i badawczo-rozwojowych)
 • uznane kompetencje w przynajmniej jednym z poniższych obszarów:
 • matematyki obliczeniowej
 • fizyki stosowanej
 • mechaniki i/lub technologii kwantowej
 • technologii komputerowej
 • udokumentowane doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi i badawczo-rozwojowymi i/lub zespołami naukowymi
 • doświadczenie we skutecznym wsparciu rozwoju naukowego młodszych badaczy (promotorstwo pozytywnie ukończonych prac dyplomowych i/lub przewodów doktorskich)
 • znajomość systemów Linux, Windows (użytkowanie, elementarna administracja własnym komputerem)
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność tworzenia dokumentów i prezentacji w pakiecie LaTeX i pakietach biurowych oraz materiałów promujących osiągnięcia naukowe
 • chęć dalszego rozwoju naukowego, sprecyzowana wizja interesujących kierunków badawczych w zakresie obliczeń kwantowych poparta znajomością obecnego stanu wiedzy w tym zakresie

Wymagania dodatkowe:

 • Biegła znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem
 • Odbycie staży naukowych w renomowanych ośrodkach

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do dyrektora NASK-PIB
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • zarys wizji kierunków badawczych zakładu (w punktach, nie więcej niż pół strony A4 – pełna prezentacja wizji będzie oczekiwana od kandydatów w czasie rozmowy kwalifikacyjnej)
 • opis dorobku naukowego kandydata/kandydatki, np.

wykaz projektów badawczych, w których kandydat/kandydatka brał/a udział

wykaz projektów, którymi kandydat/kandydatka kierował/a oraz wdrożeń projektów badawczych

wykaz publikacji

wykaz pełnionych funkcji

Zgłoszenia zawierające dokumenty konkursowe należy składać do dnia 28.02.2023 do godz. 16.00 w sekretariacie NASK-PIB, w Warszawie (01-045), przy ul. Kolskiej 12 lub doręczyć listownie z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na pracownika naukowego – profesora, nr ref. 251/1122” lub przesłać za pośrednictwem formularza online pod adresem: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ba7d3cf1cc154ce2981b618ed4fe6363. Zgłoszenia doręczone po tym terminie nie będą rozpatrywane, przy czym termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w placówce operatora pocztowego albo złożona w siedzibie Instytutu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.03.2023r.

 

Oferujemy: