Adiunkt/ka Zakładu algebry liniowej w Centrum Badań i Rozwoju NASK-PIB

Miejsce pracy: Warszawa;

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NASK-PIB poszukuje ambitnej i samodzielnej osoby, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań i prac rozwojowych zakładu zajmującego się szeroko pojętą algebrą liniową.
Chcemy stworzyć w NASK-PIB nowoczesny zespół badawczy, pracujący w komfortowych warunkach, z konkurencyjnymi zarobkami i dostępem do nowoczesnych technologii i wysokiej mocy obliczeniowej. Celem zespołu jest praca nad nowoczesnymi technologiami algebry liniowej.

Ze względu na rolę NASK w systemie bezpieczeństwa, zespół będzie miał możliwość współpracy 
z inżynierami, którzy na co dzień odpowiadają za cyberbezpieczeństwo państwa. Dzięki zawartym umowom partnerskim z instytucjami naukowymi ze światowej czołówki (m.in. MIT), naukowczynie 
i naukowcy pracujący w zespole będą mieli możliwość odbywani staży zagranicznych w wiodących ośrodkach kryptograficznych na świecie oraz udziału w międzynarodowych projektach i seminariach. 

 

Adiunktowi/tce zespołu oferujemy:
    • wolność naukową i pracę w międzynarodowym środowisku
    • konkurencyjne zarobki: 14 000 – 20 000 PLN
    • komfortowe warunki pracy naukowej (nowoczesna przestrzeń biurowo-laboratoryjna w centrum miasta, możliwość pracy także zdalnej, atrakcyjne benefity pracownicze w tym system premiowy)

 

Zadaniem pracownika będzie prowadzenie badań i prac rozwojowych w ramach realizowanych projektów i rozpowszechnianie ich rezultatów, a także udział w edukacyjnych przedsięwzięciach NASK. Do jego obowiązków będzie należało w szczególności:

  1. Udział w projektach badawczo-rozwojowych NASK w ramach tematyki badawczej odpowiedniej do stanowiska
  2. Prowadzenie własnych badań w zakresie tematyki prac zakładu
  3. Rozpowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych i seminariów
  4. Opcjonalna działalność edukacyjna i publicystyczna promująca prace zespołu
  5.  

Kandydatowi/kandydatce stawia się następujące niezbędne wymagania:

 • posiadanie co najmniej tytułu magistra lub magistra inżyniera w dyscyplinie matematyka, informatyka, automatyka lub pokrewnej
 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk technicznych
 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, wystąpienia na konferencjach, udział w projektach naukowych i badawczo-rozwojowych)
 • uznane kompetencje przynajmniej w jednym z poniższych obszarów:
 • algebra liniowa (numeryczna lub randomizowana)
 • metody numeryczne
 • teoria sterowania
 • uczenie maszynowe / AI
 • doświadczenie w dydaktyce
 • umiejętność programowania w języku Matlab, Python, R, Julia, znajomość bibliotek ML/AI oraz gotowość poznawania innych narzędzi informatycznych
 • znajomość systemu Linux (użytkowanie, elementarna administracja)
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • biegła znajomość języka polskiego
 • umiejętność tworzenia dokumentów i prezentacji w pakiecie LaTeX i pakietach biurowych oraz materiałów promujących osiągnięcia naukowe
 • chęć dalszego rozwoju naukowego oraz gotowość do rozwijania oprogramowania

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień:
 • compressed sensing
 • sparse sensor placement
 • dynamic mode decomposition
 • matrix completion
 • proximal operators
 • odbycie staży naukowych w renomowanych ośrodkach

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do dyrektora NASK-PIB
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • życiorys i list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • opis dorobku naukowego kandydata/kandydatki, np.:
 • wykaz projektów badawczych, w których kandydat/kandydatka brał/a udział,
 • wykaz projektów, którymi kandydat/kandydatka kierował/a oraz wdrożeń projektów badawczych
 • wykaz publikacji
 • wykaz pełnionych funkcji
 • Zgłoszenia zawierające dokumenty konkursowe należy składać do dnia 28.02.2023 do godz. 16.00 w sekretariacie NASK-PIB, w Warszawie (01-045), przy ul. Kolskiej 12 lub doręczyć listownie z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na pracownika naukowego – adiunkta, nr ref 252/1122” lub przesłać za pośrednictwem formularza online pod adresem: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2f3082c00ebf4f55b405c8ead5fc338c. Zgłoszenia doręczone po tym terminie nie będą rozpatrywane, przy czym termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w placówce operatora pocztowego albo złożona w siedzibie Instytutu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.03.2023r.

 

Oferujemy: