Kierownik/czka Zakładu kryptologii w Centrum Badań i Rozwoju NASK-PIB (Profesor/ka)

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NASK-PIB poszukuje ambitnej i samodzielnej osoby, która stworzy
 i pokieruje zakładem zajmującym się szeroko pojętą kryptologią.
Chcemy stworzyć w NASK-PIB nowoczesny zespół badawczy, pracujący w komfortowych warunkach, z konkurencyjnymi zarobkami i dostępem do nowoczesnych technologii i wysokiej mocy obliczeniowej. Celem zespołu jest praca nad nowoczesnymi technologiami kryptografii postkwantowej.

Ze względu na rolę NASK w systemie bezpieczeństwa, zespół będzie miał możliwość współpracy
 z inżynierami, którzy na co dzień odpowiadają za cyberbezpieczeństwo państwa. Dzięki zawartym umowom partnerskim z instytucjami naukowymi ze światowej czołówki (m.in. MIT), naukowczynie
 i naukowcy pracujący w zespole będą miel możliwość odbywani staży zagranicznych w wiodących ośrodkach kryptograficznych na świecie oraz udziału w międzynarodowych projektach i seminariach.

 

Kierowniczce/kowi zespołu oferujemy:
    • szansę na stworzenie własnego zespołu i długofalowej agendy badawczej
    • wolność naukową i pracę w międzynarodowym środowisku
    • konkurencyjne zarobki
    • komfortowe warunki pracy naukowej (nowoczesna przestrzeń biurowo-laboratoryjna w centrum miasta, możliwość pracy także zdalnej, atrakcyjne benefity pracownicze)

 

Zadaniem pracownika będzie stworzenie od podstaw zakładu badawczo-rozwojowego zajmującego się szeroko pojętą kryptologią, w tym:

 • Wyznaczenie kierunków badawczych
 • Rekrutacja początkowego składu niewielkiego zespołu
 • Bieżące kierowanie pracami badawczo rozwojowymi zakładu
 • Prowadzenie własnych badań do wysoko punktowanych publikacji, a w dalszej perspektywie do własnych projektów i/lub produktów kryptograficznych
 • Zapewnienie pozostałym zakładom Centrum Badań i Rozwoju NASK wsparcia merytorycznego w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi kryptograficznych na poziomie wykraczającym poza powszechnie znane dobre praktyki oraz wspólna praca nad projektami obejmującymi takie zagadnienia

Kandydatowi/kandydatce stawia się następujące niezbędne wymagania:

 • posiadanie co najmniej tytułu magistra lub magistra inżyniera w dyscyplinie matematyka, informatyka, automatyka lub pokrewnej oraz stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk technicznych, preferowana specjalność: kryptografia lub pokrewna
 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, wystąpienia na konferencjach, udział w projektach naukowych i badawczo-rozwojowych)
 • uznane kompetencje w przynajmniej jednym z poniższych obszarów:
 • matematyki dyskretnej
 • kryptologii, w szczególności kryptografii, w tym post-kwantowej
 • teorii informacji
 • udokumentowane doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi i badawczo-rozwojowymi i/lub zespołami naukowymi
 • doświadczenie we skutecznym wsparciu rozwoju naukowego młodszych badaczy (promotorstwo pozytywnie ukończonych prac dyplomowych i/lub przewodów doktorskich)
 • umiejętność programowania (w tym pożądana znajomość języka Python), znajomość bibliotek i narzędzi kryptograficznych oraz gotowość poznawania innych języków, bibliotek i narzędzi
 • znajomość systemów Linux, Windows (użytkowanie, elementarna administracja własnym komputerem)
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność tworzenia dokumentów i prezentacji w pakiecie LaTeX i pakietach biurowych oraz materiałów promujących osiągnięcia naukowe
 • chęć dalszego rozwoju naukowego, sprecyzowana wizja interesujących kierunków badawczych w zakresie kryptografii poparta znajomością obecnego stanu wiedzy w tym zakresie

Wymagania dodatkowe:

 • biegła znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem
 • odbycie staży naukowych w renomowanych ośrodkach

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do dyrektora NASK-PIB
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • życiorys i list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • zarys wizji kierunków badawczych zakładu (w punktach, nie więcej niż pół strony A4 – pełna prezentacja wizji będzie oczekiwana od kandydatów w czasie rozmowy kwalifikacyjnej)
 • opis dorobku naukowego kandydata/kandydatki, np.
 • wykaz projektów badawczych, w których kandydat/kandydatka brał/a udział
 • wykaz projektów, którymi kandydat/kandydatka kierował/a oraz wdrożeń projektów badawczych
 • wykaz publikacji
 • wykaz pełnionych funkcji

Zgłoszenia zawierające dokumenty konkursowe należy składać do dnia 30.12.2022 do godz. 16.00 w sekretariacie NASK-PIB, w Warszawie (01-045), przy ul. Kolskiej 12 lub doręczyć listownie z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na pracownika naukowego – profesora, nr ref. 250/1122. Zgłoszenia doręczone po tym terminie nie będą rozpatrywane, przy czym termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w placówce operatora pocztowego albo złożona w siedzibie Instytutu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.01.2023

 

Oferujemy: