O Fundacji

Celem Fundacji Cyfrowa Przyszłość jest:

 

  • podnoszenie świadomości i poziomu kompetencji cyfrowych kadr organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, szczególnie w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • podnoszenie poziomu cyfryzacji usług świadczonych przez organizacje pozarządowe,
  • promocja zawodów przyszłości,
  • wsparcie organizacyjne, merytoryczne oraz dofinansowanie innowacyjnych projektów,
  • inicjowanie i prowadzenie projektów tworzenia i rozwoju narzędzi cyfrowych,
  • inicjowanie i prowadzenie projektów badawczo – rozwojowych w zakresie cyfryzacji, zawodów przyszłości i kompetencji cyfrowych uczestników cyberprzestrzeni,
  • wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.