Upowszechnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej (EZD PUW)

Upowszechnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej (EZD PUW)

 

Upowszechnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej (EZD PUW)- zadanie obejmuje upowszechnienie standardów związanych z elektronicznym zarządzaniem dokumentacją w administracji publicznej poprzez wdrażanie i utrzymanie systemu EZD w podmiotach realizujących zadania publiczne.
Zasadniczym celem zadania jest podniesienie jakości funkcjonowania administracji publicznej poprzez sukcesywne zwiększenie dynamiki wzrostu liczby urzędów zarządzających dokumentacją za pomocą narzędzi elektronicznych. Obecnie, pomimo znacznego zainteresowania podmiotów wdrożeniem systemu klasy EZD, liczba jednostek objętych wdrożeniem jest ograniczona z uwagi na brak systemowego wsparcia dla tego procesu, które zapewni dedykowany zespół dysponujący niezbędnymi środkami technicznymi. Pozwoli to na usunięcie obecnie występujących barier uniemożliwiających powszechne wykorzystywanie systemu w administracji publicznej. Oprócz usprawnienia i sukcesywnego podnoszenia jakości funkcjonowania jednostek administracji, wdrożenie bezpłatnego systemu, będącego własnością Skarbu Państwa przełoży się na znaczne oszczędności związane z bieżącym działaniem poszczególnych urzędów, w szczególności w zakresie wydatków związanych z wymianą korespondencji oraz zużyciem materiałów biurowych. Wdrożenie systemu powiązane jest również z uporządkowaniem i optymalizacją kluczowych dla jednostki procesów, związanych z dokumentowaniem przebiegu załatwianych spraw i realizacją zadań statutowych.

 

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa Ministra Cyfryzacji

 

Wartość dofinansowania: 

2020 r.: 2 143 105,02 zł   

2021 r.: 2 912 350,00 zł

  

Koszt inwestycji:

2020 r.: 2 143 105,02 zł

2021 r.: 2 912 350,00 zł