Wykonywanie zadań operatora OSE zgodnie z art. 5, 5a, 6 Ustawy o OSE

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W 2024 r. zgodnie z Ustawą o OSE, Operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - NASK PIB, będzie dostarczać szkołom podstawowym i ponadpodstawowym usługi dostępu do szerokopasmowego internetu oraz usługi szeroko pojętego bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego.

Operator OSE będzie wykonywał następujące zadania:

1) przygotowanie OSE w sposób umożliwiający świadczenie z jej wykorzystaniem usług, o których mowa w art. 5 pkt. 2, 3 i 5 Ustawy o OSE, jej eksploatację, utrzymanie, usuwanie awarii, modernizację oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem;

2) świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z zastrzeżeniem art. 6 Ustawy o OSE;

3) świadczenie szkole usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego oraz przeciwdziałanie dostępowi do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów;

4) promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych;

5) tworzenie i udostępnianie usług ułatwiających użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych;

6) realizacja innych działań wspierających cyfryzację lub funkcjonowanie systemu oświaty i wychowania, organów prowadzących szkoły i szkół lub korzystanie z technologii cyfrowych w społeczeństwie – w zakresie zleconym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

7) dostarczenie do wybranych szkół sprzętu komputerowego i innych urządzeń multimedialnych wraz z oprogramowaniem, umożliwiających uczniom uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Więcej o OSE dostępne pod adresem: https://ose.gov.pl

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji

Wartość dofinansowania w 2024 r.: 164 000 000,00  zł