PIONIER-LAB

Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

 
Projekt „PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji” znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Projekt zakłada budowę unikalnych laboratoriów badawczych w oparciu o krajową sieć światłowodową PIONIER oraz platformę usługową PLATON. Głównym celem projektu jest zbudowanie i udostępnienie platformy dla przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych w oparciu o nową, ogólnopolską infrastrukturę badawczą. Projekt PIONIER-LAB zakłada bliską współpracę nauki z sektorem gospodarczym i akcelerację procesów innowacji dzięki bezpośredniemu udziałowi Przedsiębiorstw Stowarzyszonych w realizacji celów projektu oraz uruchomienie preinkubatorów przedsiębiorczości skupionych wokół budowanej infrastruktury badawczej. Cele projektu będą osiągnięte poprzez: (i) wspólne działania Konsorcjum z Przedsiębiorstwami Stowarzyszonymi na rzecz budowy i wykorzystania platformy badawczej PIONIER-LAB, (ii) udostępnienie platformy PIONIER-LAB dla środowiska naukowego, przemysłowego oraz innych podmiotów zainteresowanych, (iii) budowę przestrzeni preinkubatorów wspierającej procesy innowacji, (iv) możliwość przeprowadzania eksperymentów badawczych w ramach specjalizowanych żywych laboratoriów oraz (v) współpracę międzynarodową dzięki powiązaniu z globalną e-infrastrukturą. Budowana w ramach projektu platforma badawcza stanowić będzie zaawansowane i nowoczesne środowisko badawcze umożliwiające prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i innowacyjnych, szczególnie w zyskującym coraz większe znaczenie obszarze społeczeństwa informacyjnego.
W ramach projektu PIONIER-LAB planowane jest utworzenie 8 specjalizowanych laboratoriów:
  • Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych
  • Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości
  • Smart Kampus jako Laboratorium Smart City
  • Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowane ICT
  • Laboratorium Usług Chmurowych
  • Laboratorium Symulacji Wieloskalowych
  • Laboratorium i Usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią)
  • Laboratorium Preinkubacji

NASK PIB będzie realizował zadania związane z budową i udostępnienia laboratoriów w szczególności przez modernizację sieci naukowej dla środowiska Warszawy i okolic, Płocka i Siedlec - sieci WARMAN. Usługi związane z działaniem laboratoriów, będących produktem projektu, będą udostępnione jednostkom naukowym, edukacyjnym, administracji, przedsiębiorcom i innym podmiotom.

Konsorcjum PIONIER-LAB składa się z 21 wiodących jednostek naukowo-badawczych oraz uczelni w Polsce:
1. Lider Konsorcjum – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – PCSS;
Partnerzy:
2. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica;
3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy;
4. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy;
5. Politechnika Białostocka;
6. Politechnika Częstochowska;
7. Politechnika Gdańska;
8. Politechnika Koszalińska;
9. Politechnika Łódzka;
10. Politechnika Rzeszowska;
11. Politechnika Świętokrzyska;
12. Politechnika Wrocławska;
13. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
14. Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
15. Uniwersytet Opolski;
16. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu;
17. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;
18. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
19. Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego;
20. Uniwersytet Zielonogórski;
21. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową nr POIR.04.02.00-30-A005/16-00 zawartą 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. Przedmiotowe przedsięwzięcie z dniem 2 października 2020 r. jako projekt duży zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską w myśl przepisów rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

Całkowita wartość projektu 525 691 452,55 PLN
 

Strona www: https://pionier-lab.pionier.net.pl/