Wykorzystanie technologii cyfrowych dla podniesienia kompetencji społeczeństwa w walce ze SMOGiem w Polsce

Celem projektu jest podniesienie świadomości publicznej na temat potrzeby wdrażania – przy wykorzystaniu technologii cyfrowych – nawyków związanych z ochroną zdrowia

Celem projektu jest podniesienie świadomości publicznej na temat potrzeby wdrażania – przy wykorzystaniu technologii cyfrowych – nawyków związanych z ochroną zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, rodziców, nauczycieli oraz innych osób związanych ze środowiskiem szkolnym.

Ministerstwo Cyfryzacji i Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy realizują projekt: „Wykorzystanie technologii cyfrowych dla podniesienia kompetencji społeczeństwa w walce ze SMOGiem w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści  z wykorzystania technologii cyfrowych.

Głównym celem projektu jest zwiększanie się społecznego zaufania do cyfryzacji i przekonania o jej faktycznej codziennej użyteczności (budowanie codziennego nawyku odczytywania wyników pomiarów i planowanie na tej podstawie własnych aktywności.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania edukacyjno-informacyjna uświadamiająca pozytywny wpływ technologii cyfrowych na jakość życia oraz budująca zdrowe nawyki związane z ochroną powietrza.

Kampanii będzie towarzyszył ogólnodostępny konkurs, w ramach którego wyłonione szkoły – laureaci – otrzymają sprzęt cyfrowy, wspierający rozwój kompetencji cyfrowych. Będą to:

  • 100 zestawów mierników wraz z wyświetlaczami LED - punkty pomiarowe zlokalizowane będą przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, gdzie świadomość problemu smogu jest najmniejsza i gdzie występuje najmniejszy dostęp do technologii cyfrowych.
  • 1600 ekranów -ekrany umieszczane na terenie szkoły, w widocznych dla jak największej liczby osób, miejscach. Treści wyświetlane na ekranach będą elementem prowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Wszelkie dane pomiarowe zostaną udostępnione na portalu Otwarte Dane: https://dane.gov.pl/pl

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.03.04.00-00-0001/23-00 zawartym 21 grudnia 2023 r. pomiędzy Ministrem Cyfryzacji (Liderem Projektu) a Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

  • Całkowita wartość projektu: 7 540 488,84 zł
  • Kwota wydatków kwalifikowanych: 7 540 488,84 zł
  • Dofinansowanie projektu z UE: 6 381 515,70 zł
  • Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 158 973,14 zł

Informacje na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dostępne są na stronie Programu