Konkurs Norweski i EOG

 

NASK Państwowy Instytut Badawczy jest beneficjentem Funduszy Norweskich i Funduszy EOG.

 

W ramach otrzymanego budżetu, realizuje projekt pn. Fundusze Norweskie i EOG - o tym się wie! Wygraj mobilną pracownię komputerową dla swojej szkoły!, którego przedmiotem jest organizacja Konkursu dla uczniów szkół podstawowych i ponad-podstawowych na prace plastyczne wykonane techniką cyfrową, nawiązujące tematyką do tzw. Funduszy norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i/lub państw-darczyńców tych Funduszy, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Ponadto w ramach projektu zostanie stworzona dedykowana dla Konkursu strona internatowa oraz przeprowadzona kampania informacyjno-promocyjna. Celem powyższych działań jest informowanie o Konkursie oraz upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o Funduszach norweskich i EOG oraz o państwach-darczyńcach Funduszy i ich wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski.
Jednocześnie, poprzez zastosowanie przy tworzeniu prac konkursowych narzędzi i technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), konkurs będzie wspierał podnoszenie kompetencji cyfrowych u uczniów. Powyższe jest zgodne z działalnością NASK jako Państwowego Instytutu Badawczego, który zajmuje się szeroko rozumianą cyfryzacją, a także realizuje zadania w obszarze szkoleniowym i edukacyjnym.

 

Co to są Fundusze Norweskie i EOG?
 

Fundusze EOG i fundusze norweskie reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze EOG i fundusze norweskie na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

  • #1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  • #2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  • #3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  • #4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  • #5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Program funduszy EOG i funduszy norweskich składa się z dwóch mechanizmów finansowych. Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię.

Nasze działania
W ramach działań promujących Fundusze Norweskie i EOG, NASK PIB, organizuje Konkurs oraz prowadzi działania informacyjne oraz promocyjne z nim związane.

Działania te są realizowane w okresie: 12.10.2020 r. – 12.08.2021 r.

Budżet przeznaczony na te działania wynosi: 5 190 111,78 zł.

 

https://www.eog.gov.pl/

https://eeagrants.org/


 

NASK National Research Institute is a beneficiary of the EEA and Norway Grants

 

Using the granted funds, NASK hosts the project Norwegian and EEA funds - you know about it! Win a portable computer lab for your school! It’s a competition for primary and secondary school students, who are to create digital art works, referring to the Norway Grants and the European Economic Area (EEA) Funds and/or the donor states of these Funds, i.e. Norway, Iceland and Liechtenstein.

 

Additionally, as part of the project, a website dedicated to the competition will be created and an information and promotion campaign will be carried out. The aim of the contest itself and accompanying activities is to spread knowledge about the European Economic Area Grants, the donor countries of the EEA Funds and their contribution to the sustainable and fair growth in European Union countries, including Poland.

Competition participants, besides gaining knowledge about European Economic Area, are going to improve their  digital skills, because the competition art work is to be created with the use of information and communication (ICT) tools and techniques. Winning schools are going to be rewarded with easy to transport sets of portable computers (portable computer labs), designed to be used in different classes inside and outside of the school. This goal is consistent with the mission of NASK as a  National Research Institute. Part of this mission is to promote digitization in the broad sense and provide ​​training and education in the areas related to ICT.

What are the EEA and Norway Grants?

 

The EEA and Norway Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway to creating a green, competitive and inclusive Europe.

There are two general objectives: reducing economic and social inequalities in Europe and strengthening bilateral relations between donor states and the 15 EU member states in Central and Southern Europe and the Baltic Sea area.

The three Donor States cooperate closely with the EU under the Agreement on the European Economic Area (EEA). Donors contributed EUR 3.3 billion as part of successive fund programs in 1994–2014.

The EEA and Norway Grants for 2014-2021 amount to EUR 2.8 billion.

The priorities for this period are:

• # 1 Innovation, research, education and competitiveness;

• # 2 Social inclusion, youth employment and poverty reduction;

• # 3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy;

• # 4 Culture, civil society, good governance and fundamental rights;

• # 5 Justice and home affairs.

Eligibility for the funds is based on meeting the criteria set out in the EU Cohesion Fund for Member States where gross domestic income per capita is less than 90% of the EU average.

The EEA and Norway Grants program consists of two financial mechanisms. The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, whose contributions are based on their GDP.

Norway Grants are financed exclusively by Norway.

 

Our actions

As part of activities promoting the EEA and Norway Grants, NASK National Research Institute organizes the competition and conducts information and promotional activities related to it.

These activities are carried out from  October 12, 2020 to August 12, 2021.

The budget allocated to these activities amounts to PLN 5,190,111.78.

 

https://www.eog.gov.pl/

https://eeagrants.org/