Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach obsługi zgłoszeń dotyczących projektu Laptop dla Ucznia

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administrator danych: Minister Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060, Warszawa.

e-mail: sekretariat.crkc@cyfra.gov.pl. 

 

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych korespondencyjnie na adres: 

ul. Królewska 27, 00-060, Warszawa, oraz mailowo na adres: iod@cyfra.gov.pl.

 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z obsługą zgłoszeń poprzez formularz oraz telefonicznych dotyczących projektu Laptop dla ucznia (LaptopDlaUcznia.gov.pl).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań  realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO*), w zakresie zapewnienia utrzymania systemu teleinformatycznego realizującego projekt Laptop dla ucznia określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 1369).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu teleinformatycznego obsługującego zgłoszenia.

Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla obsługi zgłoszenia. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi zgłoszenia użytkownika, w tym jego rozwiązania; a także brak możliwości naprawy błędu lub innego problemu w związku z działaniem systemu zgłoszeniowego LaptopDlaUcznia.gov.pl.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane zostaną powierzone przez Administratora do przetwarzania na postawie odrębnego upoważnienia następującym podmiotom:

  • NASK - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa oraz
  • Centralny Ośrodek Informatyki,  Al. Jerozolimskie 132-136, Warszawa (02-305).

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

  • żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” (na adres podany we wstępie).

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.)