Obsługa zgłoszeń

CERT Polska

Dział CERT Polska (www.cert.pl) realizuje zadania na poziomie operacyjnym w trybie 24/7/365 przyjmując, wstępnie analizując i adresując zgłoszenia. Podejmuje działania i koordynuje reakcje na incydenty dotyczące bezpieczeństwa cywilnej cyberprzestrzeni RP zgłaszane przez operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny i osoby prywatne. Dział CERT Polska monitoruje zagrożenia internetowe i ogólny stan cyberbezpieczeństwa na poziomie sektorowym i krajowym. Prowadzi analizy z zakresu informatyki śledczej i analizy eksperckie, zapewnia zaplecze analityczne i badawczo-rozwojowe w zakresie analizy złośliwego oprogramowania i podatności, rozpoznawania, mierzenia skali i znoszenia zagrożeń, a także tworzenia odpowiednich narzędzi do tych celów. W ramach zwalczania cyberprzestępczości, identyfikacji przestępstw, poprawy bezpieczeństwa infrastruktury i doskonalenia metod działania prowadzona jest ścisła współpraca z organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości.

ZGŁOŚ zagrożenia naruszenia bezpieczeństwa sieci:

Dyżurnet.pl

Zespół Reagowania Na Nielegalne Treści w Internecie  (www.dyżurnet.pl) realizuje zadanie CSIRT NASK w zakresie reagowania na nielegalne i szkodliwe treści w Internecie, dzielone  na cztery kategorie:

Materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dziecka

Materiały przedstawiające twardą pornografię (treści przedstawiające przemoc czy posługiwanie się zwierzęciem)

Treści propagujące rasizm i ksenofobię

Inne nielegalne treści  (treści niedotyczące żadnej z powyższych kategorii np. propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim, uwodzenie dziecka poniżej 15 r.ż. przez Internet.)

Dyżurnet.pl jest odpowiedzialny za obsługę i analizę zgłoszeń dotyczących nielegalnych treści w Internecie oraz podejmowanie działań zaradczych, zmierzających do usunięcia lub zablokowania tychże treści oraz edukację i propagowanie świadomości nt. tego typu zagrożeń. Zespół bierze również udział w projektach krajowych i zagranicznych w zakresie badań nad klasyfikacją nielegalnych treści.

ZGŁOŚ informacje o potencjalnie nielegalnych treściach: